Uprzejmie informuję, że ćwiczenia laboratoryjne z Podstaw Inżynierii Chemicznej rozpoczynają się w dniu 09.10.2018, w godzinach wykładu z Podstaw Inżynierii Chemicznej 12:00-13:30 w sali 402, wprowadzeniem dla wszystkich grup dziekańskich II roku połączonym z obowiązkowym szkoleniem BHP oraz podziałem na podgrupy laboratoryjne.

Obecność obowiązkowa z uwagi na konieczność potwierdzenia własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się z regulaminem laboratorium. Osoby nieobecne w w/w terminie nie będą dopuszczone do odbywania zajęć laboratoryjnych.

mgr inż. Dominika Boroń