Uprzejmie informuję, że ćwiczenia laboratoryjne z Inżynierii Chemicznej rozpoczynają się w dniu 10.10.2018, w godzinach wykładu z Inżynierii Chemicznej 11:15-12:00 w sali 202, wprowadzeniem dla wszystkich grup dziekańskich III roku połączonym z obowiązkowym szkoleniem BHP oraz podziałem na podgrupy laboratoryjne.

Obecność obowiązkowa z uwagi na konieczność potwierdzenia własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się z regulaminem laboratorium. Osoby nieobecne w w/w terminie nie będą dopuszczone do odbywania zajęć laboratoryjnych.