O jednostce

W Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej zatrudnionych jest 37 nauczycieli akademickich, w tym 2 z tytułem profesora, 6 ze stopniem doktora habilitowanego oraz 29 ze stopniem doktora.

W ramach jednostki funkcjonuje akredytowane Laboratorium Analiz Śladowych.

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej prowadzi dwie specjalności:

Plany studiów dostępne na stronach PK


Działalność badawcza Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej obejmuje:

 • badania nad możliwością odzysku surowców strategicznych z odpadów przemysłowych
 • badania nad procesami spalania, utylizacją termiczną odpadów oraz wykorzystaniem popiołów
 • badania nad możliwością oznaczania śladowych ilości piolichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów i bifenyli w powietrzu atmosferycznym oraz próbkach żywności
 • badania nad właściwościami antyutleniającymi betalain i ich stabilnością w preparatach spożywczych oraz możliwością zwiększenia trwałości tych związków,
 • opracowanie metod wytwarzania nanometali oraz badanie ich przydatności w medycynie oraz opracowanie metod wytwarzania hydroksyapatytu o wysokiej biozgodności i biokompatybilności do zastosowań w stomatologii i medycynie estetycznej,
 • opracowanie technologii otrzymywania nanocząstek metali, niemetali, tlenków metali oraz nanokompozytów do specjalnych zastosowań, hydrokoloidów, kompozytów polimerowych, inhibitorów korozji, powłok antykorozyjnych, powłok termorefleksyjnych i antymikrobiologicznych
 • wdrażanie technologii utylizacji szerokiej gamy odpadów nieorganicznych do produkcji kruszyw budowlanych i drogowych
 • metody i techniki bioremediacji środowiska naturalnego

Oferta badawcza:

 • Opracowywanie technologii mało- i bezodpadowych, proekologicznych technologii produkcji związków nieorganicznych,
 • Opracowywanie metod oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów,
 • Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie otrzymywania i zastosowania nanomateriałów,
 • Oznaczanie polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów, związków dioksynopodobnych oraz polibromowanych związków uniepalniających,
 • Oznaczanie pozostałości chemicznych w popiołach,
 • Badania w zakresie spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych,
 • Analiza oddziaływania na środowisko procesów chemicznych.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi oraz przemysłem:

 • VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology
 • Institute of geotechnics of Slovak Academy of Sciences, Kosice
 • Polcargo International Sp. z o.o.
 • ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
 • Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.
 • Grupa Azoty S.A.
 • DukeBox Sp. z o.o.
 • C6 Polska Sp. z o.o.
 • ZGH „Bolesław”
 • Ch. Alwernia S.A.
 • Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o.
 • E.A.WAGNER Sp.z o.o.

Więcej informacji w załączniku.

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 71, +48 (12) 628 27 10
fax: +48 (12) 628 20 36
e-mail: emichnow@pk.edu.pl

Dyrektor Instytutu:
Dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK
Z-ca Dyrektora Instytutu:
Dr hab. inż. Agnieszka Makara