Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Praca

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS – 10
Termin składania ofert: 21.06.2018r.,  godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

1) tytuł zawodowy magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie Chemia,  Technologia chemiczna,  preferowana specjalność: technologia polimerów, chemia polimerów,
2) status doktoranta studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
3) znajomość metod modyfikacji polimerów oraz metod wytwarzania, charakteryzowania i określania właściwości nanokompozytów polimerowych,
4) zdolność do pracy w zespole,
5) znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

1) charakteryzowanie surowców,
2) otrzymywanie i charakteryzowanie nanokryształów celulozy (CNC),
3) modyfikacja chemiczna  CNC na drodze reakcji szczepienia,
4) opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 3000,- zł brutto miesięcznie w ramach projektu badawczego pt. „Wpływ modyfikowanych nanokryształów celulozy na strukturę oraz właściwości termiczne i mechaniczne inżynierskich kompozytów poliamidowych z surowców odnawialnych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.  Stypendium na okres 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie skierowane do kierownika projektu: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta,

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć do dnia 21.06.2018 roku do godz. 13:00 w sekretariacie Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych z dnia 3 czerwca 2013 r., dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).