Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Praca, Projekty

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS – 14
Termin składania ofert: 28.10.2019, godz. 10:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

1) tytuł zawodowy magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie Chemia,  Technologia chemiczna,  preferowana specjalność: technologia polimerów, chemia polimerów,
2) status doktoranta,
3) znajomość metod wytwarzania, charakteryzowania i określania właściwości nanokompozytów polimerowych,
4) zdolność do pracy w zespole,
5) znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

1) otrzymywanie poliuretanów bezizocyjanianowych (NIPU) modyfikowanych POSS,
2) określenie struktury i morfologii otrzymanych materiałów,
3) opracowanie metod przetwarzania układów NIPU/POSS,
4) określenie właściwości układów NIPU/POSS,
5) analiza zależności typu struktura-właściwości,
6) opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 2500,- zł brutto miesięcznie na okres 20 miesięcy w ramach projektu badawczego pt. „Nowe nanostrukturalne kompozyty hybrydowe poliuretan bezizocyjanianowy / funkcjonalizowany POSS” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Umowa nr UMO-2017/27/B/ST8/01584).

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do kierownika projektu: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta,
  6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć do dnia  28.10.2018 roku do godz. 10:00 w sekretariacie Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r), dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki ( https://www.ncn.gov.pl/ ).