Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Praca, Projekty

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS – 14
Termin składania ofert: 27.07.2020 r.,  godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

1) tytuł zawodowy magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie Chemia,  Technologia chemiczna,
2) status doktoranta Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
3) znajomość analitycznych oraz preparatywnych metod i technik w badaniach barwników betalain,

4) dorobek naukowy w zakresie analityki betalain,
5) zdolność do pracy w zespole,
6) znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

1) Otrzymywanie ekstraktów betacyjanin gomfreninowych z owoców i liści Basella alba L.,
2) Ocena wydajności ekstrakcji betacyjanin przy użyciu środków stabilizujących,
3) Ocena właściwości przeciwutleniających betacyjanin gomfreninowych wyizolowanych w czystej formie oraz stabilizowanych w ekstraktach.
4) opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 3000,- zł brutto miesięcznie w ramach projektu badawczego pt. „Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.  Stypendium na okres 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii
  i Technologii Nieorganicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta,

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć do dnia 27.07.2020 roku do godz. 13:00 w sekretariacie Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych z dnia 3 czerwca 2013 r., dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
  a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
  b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
  w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
 8. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 10. posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.