Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Praca

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS – 10
Termin składania ofert: 06.10.2016, godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:
1) tytuł zawodowy magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie Chemia,  Technologia chemiczna,  preferowana specjalność: technologia polimerów, chemia polimerów,
2) status doktoranta,
3) znajomość metod modyfikacji polimerów oraz metod wytwarzania, charakteryzowania i określania właściwości nanokompozytów polimerowych,
4) zdolność do pracy w zespole,
5) znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:
1) otrzymywanie i charakteryzowanie nanokryształów celulozy (CNC),
2) modyfikacja plazmowa CNC,
3) chemiczna modyfikacja CNC na drodze szczepienia w warunkach promieniowania mikrofalowego,
4) przetwarzanie w stopie układów PA10.10/CNC,
5) analiza struktury i morfologii,
6) określanie właściwości nanokompozytów PA10.10/CNC,
7) opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe w wysokości 3000,- zł brutto miesięcznie na okres 32 miesięcy w ramach projektu badawczego pt. „Wpływ modyfikowanych nanokryształów celulozy na strukturę oraz właściwości termiczne i mechaniczne inżynierskich kompozytów poliamidowych z surowców odnawialnych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do kierownika projektu:  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta,
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć do dnia  06.10.2016 roku do godz. 13:00 w sekretariacie Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych z dnia 3 czerwca 2013 r., dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).