Dodany przez
w kategorii: Praca, Studenci, Stypendia

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Nazwa stanowiska: student  stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS – 14
Termin składania ofert: 18.10.2018, godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:
1) status studenta studiów II st. Kierunku   Technologia chemiczna, Nanotechnologie i nanomateriały, Chemia, preferowana specjalność: technologia polimerów, chemia polimerów
2) znajomość metod wytwarzania i charakteryzowania  nanokompozytów poliuretanowych z POSS,
3) zdolność do pracy w zespole,
4) znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:
1) otrzymywanie poliuretanów bezizocyjanianowych (NIPU) modyfikowanych POSS,
2) określenie struktury i morfologii otrzymanych materiałów.

Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe w wysokości 1000,- zł brutto miesięcznie na okres 6 miesięcy w ramach projektu badawczego pt. „Nowe nanostrukturalne kompozyty hybrydowe poliuretan bezizocyjanianowy / funkcjonalizowany POSS” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Umowa nr UMO-2017/27/B/ST8/01584).

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do kierownika projektu: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Zaświadczenie potwierdzające status studenta,
  5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć do dnia 18.10.2018, godz. 13:00 w sekretariacie Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych z dnia 3 czerwca 2013 r., dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).