Dodany przez
w kategorii: Praca, Projekty, Studenci, Stypendia

Nazwa jednostki: Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Nazwa stanowiska: student stypendysta

Wymagania:
– posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
– podstawowa znajomość technik eksperymentalnych takich jak: preparatyka organiczna, spektroskopia w podczerwieni (IR), spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), chromatografia żelowa (GPC), dynamiczne rozpraszanie światła (DLS);
– dobra znajomość języka angielskiego;
– duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą;
– umiejętność publicznego prezentowania wyników badań;
– silna motywacja do pracy naukowej i zdolność uczenia się;
– gotowość do ciągłego doskonalenia i zwiększania posiadanych umiejętności.

Opis zadań:
W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN pt. „Synteza i badanie właściwości bioaktywnych nanokompozytów chitozanowych o właściwościach półprzewodzących przetwarzanych technologią druku 3D” student stypendysta zobowiązany będzie do:
– przeprowadzania chemicznej modyfikacji chitozanu;
– analizy struktury i właściwości fizykochemicznych otrzymywanych pochodnych;
– indywidualnych studiów literaturowych;
– opracowywania wyników, przygotowywania publikacji i prezentacji na konferencje.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 15 marca 2019, 23:59
Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:
– miejsce realizacji zadań badawczych: Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej;
– stypendium naukowe 1000 PLN płatne przez 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia).

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:
– CV;
– list motywacyjny z opisem dotychczasowych osiągnięć i zainteresowań naukowych;
– zaświadczenie potwierdzające status studenta;
– wykaz ocen za ostatni rok studiów;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych z dnia 3 czerwca 2013 r., dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).

Kontakt: dr inż. Marek Piątkowski, e-mail: marek.piatkowski@pk.edu.pl