Dodany przez
w kategorii: Praca, Projekty, Studenci, Stypendia

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Nazwa stanowiska: student  stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS – 14
Termin składania ofert: 26.06.2019, godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

1) status studenta studiów II st. Kierunku   Technologia chemiczna, Nanotechnologie i nanomateriały, Chemia, preferowana specjalność: technologia polimerów, chemia polimerów
2) znajomość metod modyfikacji i przetwarzania polimerów, wytwarzania i charakteryzowania  nanokompozytów poliuretanowych,
3) zdolność do pracy w zespole,
4) znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

1) Opracowanie metod przetwarzania poliuretanów bezizocyjanianowych (NIPU) modyfikowanych POSS,
2) określenie struktury i morfologii otrzymanych materiałów.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1000,- zł brutto miesięcznie na okres 12 miesięcy w ramach projektu badawczego pt. „Nowe nanostrukturalne kompozyty hybrydowe poliuretan bezizocyjanianowy / funkcjonalizowany POSS” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Umowa nr UMO-2017/27/B/ST8/01584).

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do kierownika projektu: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Zaświadczenie potwierdzające status studenta,
  5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) i art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dokumenty należy złożyć do dnia 26.06.2019, godz. 13:00 w sekretariacie Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r), dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).