Dodany przez
w kategorii: Praca, Studenci, Stypendia

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Nazwa stanowiska: student  stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS – 10
Termin składania ofert: 21.10. 2016, godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:
1) status studenta studiów II st. Kierunku   Technologia chemiczna lub Nanotechnologie i nanomateriały,  preferowana specjalność: technologia polimerów,
2) znajomość metod modyfikacji polimerów oraz metod wytwarzania i charakteryzowania  nanokompozytów polimerowych,
3) zdolność do pracy w zespole,
4) znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:
1) Optymalizacja sposobów  wytwarzania nanokompozytów  PA 10,10/nanokryształy celulozy (CNC) metodami wytłaczania  / wtrysku,
2) Charakteryzowanie  struktury nanokompozytów  PA 10,10/CNC,
3) opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe w wysokości 1000,- zł brutto miesięcznie w ramach projektu badawczego pt. „Wpływ modyfikowanych nanokryształów celulozy na strukturę oraz właściwości termiczne i mechaniczne inżynierskich kompozytów poliamidowych z surowców odnawialnych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendium na okres 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do kierownika projektu:  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Zaświadczenie potwierdzające status studenta,
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć do dnia 21.10. 2016, godz. 13:00 w sekretariacie Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.
Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych z dnia 3 czerwca 2013 r., dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).