dr inż. Agnieszka Leszczyńska

Stanowisko: asystent

Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych (C-4)

Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-4), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 541c

   26-95

   Moje publikacje

   aleszczynska@indy.chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, technologia tworzyw sztucznych, 2001
drPolitechnika Krakowska, technologia tworzyw sztucznych, 2006Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
W obszarze zainteresowań badawczych dr inż. Agnieszki Leszczyńskiej znajdują się badania nad modyfikacją właściwości mechanicznych i termicznych polimerów inżynierskich w szczególności poprzez zastosowanie nanocząstek oraz sporządzanie mieszanin polimerowych. W badaniach mechanizmu stabilizacji termicznej polimerów wykorzystuje techniki termoanalityczne, takie jak termograwimetria sprzężona ze spektrometrią mas (TG-MS) oraz ze spektroskopią w podczerwieni z transformacją Fouriera (TG-FTIR). Zaproponowała mechanizm poprawy stabilności termicznej nanokompozytów polioksymetylen i montmorylonit (POM/MMT). Prowadzi równieżÂ badania mikrostruktury nanokompozytów z zastosowaniem min. techniki różnicowej kalorymetrii skaningowej z modulacjąÂ temperatury wskazując wpływ nanododatku na struktury polimeru wyższych rzędów i rolę zmian morfologii fazy krystalicznej polimeru, wywołanych przez dodatek nanonapełniacza, w uzyskanieu efektu synergicznej poprawy właściwości mechanicznych nanokompozytów.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
  • Projekt badawczy nr PBZ-KBN-095/T08/2003 (projekt badawczy), Opracowanie podstaw technologii wytwarzania tworzyw polioksymetylenowych (POM) modyfikowanych nanocząstkami, realizowany w latach 2003/2006

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia polimerów II (Laboratoria)
  • Technologia polimerów (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Polska, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., współpraca z partnerem przemysłowym, 1 II - 30 V 2001
  • Niemcy, University of Applied Sciencies w MĂźnster, staż naukowy, 19 XI - 1 XII 2001
  • Niemcy, International Center of Advanced Materials Science and Electron Microscopy, szkoła mikroskopii, 3-7 X 2005