Dr inż. Joanna Ortyl

Stanowisko: Adiunkt

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Katedra Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 232

   31-36

   jortyl@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2007
doktor nauk chemicznychPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia, 2012

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Ortyl J., Popielarz R., Galek M., The performance of selected (COUMARIN-4-YL)ACETIC acids as fluorescent probes for monitoring of cationic photopolymerization by fluorescence probe technology, Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, ISSN:1522-7235 (2013)
 2. Czech Zbigniew, Kowalczyk Agnieszka, Ortyl Joanna, Świderska Jolanta, Acrylic pressure-sensitive adhesives containing SiO2 nanoparticles, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2013)
 3. Ortyl Joanna, Milart Piotr, Popielarz Roman, Applicability of aminophthalimide probes for monitoring and acceleration of cationic photopolymerization of epoxides, Polymer Testing, ISSN:0142-9418 (2013)
 4. Ortyl Joanna, Popielarz Roman, The performance of 7-hydroxycoumarin-3-carbonitrile and 7-hydroxycoumarin-3-carboxylic acid as fluorescent probes for monitoring of cationic photopolymerization processes by FPT, Journal of Applied Polymer Science, ISSN:0021-8995 (2013)
 5. Ortyl Joanna, Galica Mateusz, Popielarz Roman, Bogdał Dariusz, Application of a carbazole derivative as a spectroscopic fluorescent probe for real time monitoring of cationic photopolymerization, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 6. Ortyl Joanna, Wilamowski Jarosław, Milart Piotr, Galek Mariusz, Popielarz Roman, Relative sensitization efficiency of fluorescent probes/sensitizers for monitoring and acceleration of cationic photopolymerization of monomers, Polymer Testing, ISSN:0142-9418 (2015)
 7. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Applicability of quinolizino-coumarins for monitoring free radical photopolymerization by fluorescence spectroscopy, Polymer Testing, ISSN:0142-9418 (2015)
 8. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Przydatność techniki fluorescence probe technology do monitorowania przebiegu fotoutwardzania w czasie rzeczywistym kompozycji stomatologicznych, Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały, ISSN:1644-0420 (2015)
 9. Mokbel Haifaa, Toufaily Joumana, Hamieh Tayssir, Dumur Frederic, Campolo Damien, Gigmes Didier, Fouassier Jean Pierre, Ortyl Joanna, Lalevée Jacques, Specific cationic photoinitiators for near UV and visible LEDs: Iodonium versus ferrocenium structures, Journal of Applied Polymer Science, ISSN:0021-8995 (2015)
 10. Czarna Magdalena, Ortyl Joanna, Synteza pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran-2-onu w polu promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego, Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market, ISSN:0009-2886 (2015)
 11. Ortyl Joanna, Czarna Magdalena, Kamińska-Borek Iwona, Popielarz Roman, Spektroskopowe badania przydatności pochodnych imidazo[1,2-a]-pirydyny do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu czujników fluorescencyjnych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 12. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Mechanism of interaction of coumarin-based fluorescent molecular probes with polymerizing medium during free radical polymerization of a monomer, Polymer Testing, ISSN:0142-9418 (2016)
 13. Mousawi Assi Al, Dietlin Céline, Graff Bernadette, Morlet-Savary Fabrice, Toufaily Joumana, Hamieh Tayssir, Fouassier Jean Pierre, Chachaj-Brekiesz Anna, Ortyl Joanna, Lalevée Jacques, Meta-terphenyl derivative/iodonium salt/9H-carbazole-9-ethanol photoinitiating systems for free radical promoted cationic polymerization upon visible lights, Macromolecular Chemistry and Physics, ISSN:1022-1352 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Systemy monitorowania on-line reakcji polimeryzacji, Nowoczesne trendy w medycynie : [monografia naukowa], ISBN:978-83-65272-10-2 (2015)
 2. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Przydatność metody spektroskopii fluorescencyjnej i różnicowej fotokalorymetrii skaningowej w badaniach kinetyki fotopolimeryzacji, Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1, ISBN:978-83-939465-6-3 (t (2015)
 3. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Badania spektroskopowe pochodnych trifenylopirydyn do roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych, Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1, ISBN:978-83-939465-6-3 (t (2015)
Materiały konferencyjne:
 1. Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Polimery, New photoinitiators for cationic polymerization, 54th Annual Congress of PTChem and SITPChem, Polymer Section (2012)
 2. Czarna Magdalena, Ortyl Joanna, Kamińska Iwona, Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : materiały Konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : dotyczy sesji: 6.12.2014 roku w Krakowie, 13.12.2014 w Łodzi : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2, Ocena przydatności pochodnych 3-karboksykumaryny do roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych, Konferencja Mlodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki (2014)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Czech Z., Kabatc J., Kowalczyk A., Jurek K. , Ortyl Joanna, Zastosowanie pochodnych 2,3,3-trimetyloindoleniny, (2013)
 2. Czech Z., Kowalczyk A., Kabatc J., Jurek K., Ortyl Joanna, Sieciowalna promieniowaniem UV kompozycja polimerowa, (2013)
 3. Ortyl Joanna, Chachaj-Brekiesz A., Nowe pochodne (E)-[2-[4-cyjanofenylo]winylo]benzenu, sposób ich wytwarzania i zastosowanie, nowe półprodukty stosowane do wytwarzania nowych pochodnych (E)-[2-[4-cyjanofenylo]winylo]benzenu, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzac, (2014)
 4. Ortyl Joanna, Nowe pochodne 2-amino-4,6-difenylobenzo-1,3-dikarbonitrylu, sposób ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej oraz nowe systemy fotoinicujące, (2014)
 5. Ortyl Joanna, Nowe pochodne naftalenu, sposób ich wytwarzania i zastosowanie, nowe związki pośrednie do wytwarzania nowych pochodnych naftalenu, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej oraz nowe systemy fotoinicjujqce, (2014)
 6. Popielarz Roman, Czech Zbigniew, Sawicz-Kryniger Katarzyna, Głuch Urszula, Kowalczyk Agnieszka, Ortyl Joanna, Method for production acrylic pressure-sensitive adhesives, (2015)
 7. Popielarz Roman, Czech Zbigniew, Ortyl Joanna, Sawicz-Kryniger Katarzyna, Madejska Ewa, Kowalczyk Agnieszka, Method for labelling polyacrylate pressure-sensitive adhesives with fluorescent tags , (2015)
 8. Ortyl Joanna, Chachaj-Brekiesz A., Kamińska-Borek Iwona, Nowe pochodne 2-amino-4,6-difenylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu, sposoby ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej oraz nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotop, (2015)
 9. Ortyl Joanna, Chachaj-Brekiesz A., Kamińska-Borek Iwona, Nowe pochodne 1-aminonaftaleno-2-karbonitrylu, sposoby ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej oraz nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji k, (2015)
 10. Czech Z., Kabatc J., Jurek K., Kowalczyk A., Ortyl Joanna, Use of 2-methylbenzoxazole as cationic photoinitiators for photo-reactive crosslinking polyacrylate copolymers, (2015)
 11. Czech Z., Kabatc J., Jurek K., Kowalczyk A., Ortyl Joanna, UV-crosslinkable polymer composition, (2015)
 12. Ortyl Joanna, Kamińska-Borek Iwona, Czarna M., Nowe systemy fotoinicujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej, nowe pochodne imidazo[1,2-a]pirydyny, nowe fluorescencyjne sondy molekularne do monitorowania procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationo, (2016)
 13. Ortyl Joanna, Chachaj-Brekiesz A., Kamińska-Borek Iwona, Nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en ihybrydowej, nowe izomery trans arylowych pochodnych 9-winyloantracenu oraz nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej, (2016)
 14. Ortyl Joanna, Galek M., Petko F., Pilch M., Nowe systemy fotoinicujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej, nowe pochodne aniliny, nowe fluorescencyjne sondy molekularne do monitorowania procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, (2016)
 15. Ortyl Joanna, Chachaj-Brekiesz A., Kamińska-Borek Iwona, Nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en ihybrydowej, nowe izomery trans arylowych pochodnych 9-winylofenantrenu oraz nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowe, (2016)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr LIDER 471/L-4/2012 (LIDER),

  Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowych

  , realizowany w latach 0000/0000
 • Projekt badawczy nr UMO-2012/07/D/ST5/02300 (SONATA (NCN)),

  Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub ko inicjatorów<, realizowany w latach 0000/0000

 • Projekt badawczy nr IP2011 039471 (Iuventus Plus (MNiSW)),

  Projektowanie i synteza nowych sond molekularnych oraz fotochemiczne badania ich przydatności do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnej

  , realizowany w latach 0000/0000
 • Projekt badawczy nr DOCTUS (DOCTUS), Rozwój technologii powłok polimerowych fotoutwardzalnych metoda fotopolimeryzacji kationowej, realizowany w latach 2008/2011
 • Projekt badawczy nr (InnoGrant), INNOGRANT - program wspierania innowacyjnej działalności naukowej , realizowany w latach 2008/2008
 • Projekt badawczy nr Ventures/2009-3/7 (VENTURES, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), Rozwój technologii FPT (Fluorescence Probe Technology) do zastosowan w chemii polmerów, realizowany w latach 2009/2011

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia Fizyczna (Laboratoria)
 • Chemia Produktów Małotonażowych (Laboratoria)
 • Chemia Surowców Kosmetycznych (Laboratoria)
 • Fotopolimeryzacja (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, doctoral research, 01.10.2011-31.12.2011
 • Niemcy, Müenster University of Applied Sciences, Faculty of Chemical Engineering, Institute for Optical Technologies, postdoctoral research, 01.12.2012-04.03.2013
 • USA, University of California, Berkeley, Haas School of Business, Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization, 06.10.2013-06.12.2013
 • Belgia, University of Mons, visit internships, 09.02.2014-15.02.2014

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium VENTURES FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, Program realizowanych w ramach Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjalu kadrowego nauki
 • Młody Naukowiec- Kreator Rzeczywistości Gospodarczej, Finansowane przez Ministra w ramach programu" Kreator innowayjności-wsparcie innowacyjnej przedsiebiorczości akademickiej" ; Kraków., 2010
 • Stypendium Naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta, Stypenium naukowe dla szczególnie uzdolnionych uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo badawczych., 2010
 • Złoty medal na IV Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM -2011 , Katowice, Polska , 2011
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze, Nagroda przyznana na XX Jubileuszowej Giełdzie Wynalazków, Warszawa, 2013
 • Nagroda I stopnia imienia profesora Zbigniewa Engela za PRACĘ DOKTORSKĄ , Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom naukowo - dydaktycznym , 2013
 • GŁÓWNA NAGRODA w konkursie MŁODY NAUKOWIEC II - Kreator Rzeczywistości Gospodarczej. , W ramach programu Ministra „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” , 2013
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców , Stypendium naukowe dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania, 2014
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze, Nagroda przyznana na XXII Jubileuszowej Giełdzie Wynalazków, Warszawa, 2015