dr hab. Piotr Romańczyk

Stanowisko: Profesor Uczelni

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Zespół Elektrochemii Molekularnej (Molecular Electrochemistry Group)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 211

   12 6282103

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgrUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, chemia ogólna, 2003
drPolitechnika Krakowska, WIiTCh, chemia nieorganiczna, chemia koordynacyjna, 2007
dr hab.Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, nauki chemiczne, 2016Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe
Elektrochemia molekularna związków organicznych i (bio)koordynacyjnych - badania eksperymentalne i modelowanie kwantowo-chemiczne. Prowadzone badania dotyczą: (i) mechanizmu przenoszenia elektronu pomiędzy centrami redoks w związkach o mieszanej wartościowości i w procesach elektrokatalitycznych, (ii) modelowania oddziaływań niekowalencyjnych w układach elektrokatalitycznych i biomimetycznych, (iii) dysocjacyjnego przeniesienia elektronu i reakcji następczych w dehalogenacji redukcyjnej polihalogenowanych związków organicznych istotnych dla środowiska, a także (iv) wyznaczania standardowych potencjałów redukcji, w tym dla produktów przejściowych ważnych w beztlenowym metabolizmie ksenobiotyków.Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr N N305 363139 (wykonawca), Parametry termodynamiczne i identyfikacja produktów biodegradacji redukcyjnej wybranych zanieczyszczeń środowiska z grupy bromowanych uniepalniaczy organicznych, realizowany w latach 2010/2012
 • Projekt badawczy nr IP2010 035270 w ramach programu Iuventus Plus (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, realizowany w latach 2010/2011
 • Projekt badawczy nr IP2011 045871 w ramach programu Iuventus Plus (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, realizowany w latach 2012/2014

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia biokoordynacyjna I i II (Wykłady)
 • Chemia biokoordynacyjna I i II (Seminaria)
 • Chemia fizyczna (Laboratoria)
 • Chemia fizyczna (Ćwiczenia)
 • Chemia fizyczna (Wykłady)
 • Designing of functional molecular systems (Wykłady)
 • Muzyczny kanon chemika (Seminaria)
 • Muzyczny kanon chemika (Wykłady)
 • Physical Chemistry (Laboratoria)
 • Physical Chemistry (Ćwiczenia)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej, staż zawodowy (naukowy), 02.03.2009 - 31.08.2009

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia za oryginalne i znaczące osiągnięcia naukowe (wkład 50%), Kraków, 2014
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2017

Hobby:

Muzyka poważna, fotografia, teatr, twórczość filmowa, działalność w ramach krakowskiej grupy wielomedialnej Akrobaci