dr inż. Dagmara Malina

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

C-1


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 410 a, 432 b

   (012) 628 20 93

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołlątaja w Krakowie, Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe, Biotechnologia roślin, 2009
-Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biomateriały - materiały dla medycyny (studia podyplomowe), 2010
dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Technologia Chemiczna, 2014


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr C-1-366/DS-M/2011 (Dotacja Statutowa), Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań medycznych, realizowany w latach 2011/2011
 • Projekt badawczy nr N N209 028040 (Grant Narodowego Centrum Nauki), Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra, realizowany w latach 2011/2014
 • Projekt badawczy nr C-1/321/DS-M/2012 (Dotacja Statutowa), Bioaktywne kompozyty na bazie fosforanów wapnia modyfikowane nanocząstkami złota, realizowany w latach 2012/2012
 • Projekt badawczy nr 0628/IP2/2013/72 (IUVENTUS-PLUS),

  Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość ich zastosowania jako fungicydów.

  , realizowany w latach 2013/2015
 • Projekt badawczy nr LIDER/033/697/L5/13/NCBR/2014 (Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju),

  Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia

  , realizowany w latach 2014/2016
 • Projekt badawczy nr C-1/278/2016/DS-M (Dotacja Statutowa),

  Otrzymywanie nanocząstek metalicznych z zastosowaniem materiału odpadowego pochodzącego z przetwórstwa owoców

  , realizowany w latach 2016/2016
 • Projekt badawczy nr C-1/141/2016/DS (Działalność Statutowa),

  Osadzanie nanocząstek metalicznych na krzemionce koloidalnej

  , realizowany w latach 2016/2016
 • Projekt badawczy nr UMO/2016/21/D/ST8/01697 (Grant Narodowego Centrum Nauki),

  Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego

  , realizowany w latach 2017/2020
 • Projekt badawczy nr C-1/167/2017/DS (Działalność Statutowa),

  Matryce zawierające nanocząstki złota jako nośniki leków przeciwnowotworowych

  , realizowany w latach 2017/2017
 • Projekt badawczy nr C-2/488/2017/DS-M (Działalność Statutowa),

  Badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych

  , realizowany w latach 2017/2017
 • Projekt badawczy nr LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018 (Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju),

  Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis

  , realizowany w latach 2019/2021

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Biochemia (Laboratoria)
 • Biologiczne metody oceny zanieczyszczenia środowiska (Wykłady)
 • Biomateriały nieorganiczne (Wykłady)
 • Chemia nieorganiczna (Laboratoria)
 • Modern Technologies in Wastewater And Water Treatment (Laboratoria)
 • Podstawy biotechnologii przemysłowej I i II (Laboratoria)
 • Podstawy racjonalnego żywienia i higieny żywności (Wykłady)
 • Technologia produkcji spożywczej (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, staż naukowy, 01.05.2012-31.07.2012
 • Słowacja, Słowacka Akademia Nauk (Instytut Geotechniki), staż naukowy, 01.10.2012-31.12.2012

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda Rektora dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicznym, Kraków, 2011
 • Stypendium naukowe Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych, Kraków, 2012