dr inż. Dagmara Malina

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

C-1


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 432 b

   (012) 628 20 93

   dagmaramalina@indy.chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołlątaja w Krakowie, Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe, Biotechnologia roślin, 2009
-Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biomateriały - materiały dla medycyny (studia podyplomowe), 2010
dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Technologia Chemiczna, 2014

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Malina Dagmara, Biernat Kamila, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Studies on sintering process of synthetic hydroxyapatite, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 2. Wolny-Koładka Katarzyna, Malina Dagmara, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Wzorek Zbigniew, Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek srebra oraz ocena ich toksyczności w stosunku do grzybów z gatunku Fusarium culumorum izolowanych z pszenicy ozimej, Polish Journal of Agronomy, ISSN:2081-2787 (2013)
 3. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara , Woźniak Anna, Wzorek Zbigniew, Dwufazowa bioceramika oparta o fosforany wapnia – badania w płynach fizjologicznych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 4. Malina Dagmara, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Wzorek Zbigniew, Biomateriały – materiały stosowane w medycynie, Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały, ISSN:1644-0420 (2014)
 5. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Formation tricalcium phosphate and calcium pyrophosphate from bone hydroxyapatite, Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały, ISSN:1644-0420 (2014)
 6. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Burgieł Zbigniew J., Malina Dagmara, Bialik-Wąs Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Nanocząstki srebra jako składniki preparatów agrochemicznych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 7. Sobczak-Kupiec A., Tyliszczak B., Krupa-Żuczek K., Malina D., Piątkowski M., Wzorek Z., Gold nanoparticles as a modifying agent of ceramic-polymer composites, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN:1733-3490 (2014)
 8. Klapiszewski Łukasz, Rzemieniecki Tomasz, Krawczyk Magdalena, Malina Dagmara, Norman Małgorzata, Zdarta Jakub, Majchrzak Izabela, Dobrowolska Anna, Czaczyk Katarzyna, Jesionowski Teofil, Kraft lignin/silica-AgNPs as functional material with antibacterial activity, Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, ISSN:0927-7765 (2015)
 9. Pluta Klaudia, Malina Dagmara, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Scaffolds for tissue engineering, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2015)
 10. Pluta Klaudia, Malina Dagmara, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Otrzymywanie i charakterystyka hydroksyapatytu modyfikowanego nanocząstkami srebra, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 11. Walczyk Dorota, Malina Dagmara, Król Milena, Pluta Klaudia, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Physicochemical characterization of zinc-substituted calcium phosphates, Bulletin of Materials Science, ISSN:0250-4707 (2016)
 12. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Venkatesan Jayachandran, AlAnezi Adnan Alhathal, Walczyk Dorota, Farooqi Ammad, Malina Dagmara, Hosseini Seyed Hossein, Tyliszczak Bozena, Magnetic nanomaterials and sensors for biological detection, Nanomedicine : nanotechnology, biology and medicine, ISSN:1549-9634 (2016)
 13. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Kijkowska Regina, Malina Dagmara, Infusion of Ag-ion from Aqueous Solution into Solid Calcium Phosphate of Hydroxyapatite (HA) Crystal Structure, Journal of the American Ceramic Society, ISSN:1551-2916 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Malina Dagmara, Burgieł Zbigniew J., Otrzymywanie suspensji polimerowych zawierających nanocząstki srebra do zastosowań rolniczych, Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2013 : praca zbiorowa, ISBN:978-83-86520-19-0 (2013)
 2. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Bialik-Wąs Katarzyna, Tyliszczak Bożena, Malina Dagmara, Burgieł Zbigniew J., Badania nad otrzymywaniem suspensji nanocząstek złota stabilizowanej polimerami do zastosowań agroinżynieryjnych, Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2013 : praca zbiorowa, ISBN:978-83-86520-19-0 (2013)
 3. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Malina Dagmara, Burgieł Zbigniew, Charakterystyka wybranych procesów bottom-up stosowanych do otrzymywania nanomateriałów, Inżynieria stomatologiczna – biomateriały : materiały i technologie w inżynierii dentystycznej : monografia, ISBN:978-83-938261-1-7 (2014)
 4. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Malina Dagmara, Burgieł Zbigniew, Wybrane metody otrzymywania materiałów w skali nanometrycznej, Inżynieria stomatologiczna – biomateriały : materiały i technologie w inżynierii dentystycznej : monografia, ISBN:978-83-938261-1-7 (2014)
 5. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Zając Ludmiła, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Burgieł Zbigniew, Nanomateriały – podział, charakterystyka, wybrane metody otrzymywania, Inżynieria stomatologiczna – biomateriały : materiały i technologie w inżynierii dentystycznej : monografia, ISBN:978-83-938261-1-7 (2014)
 6. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Malina Dagmara, Burgieł Zbigniew, Opis wybranych technik bottom up i metod biologicznych stosowanych w nanotechnologii, Inżynieria stomatologiczna – biomateriały : materiały i technologie w inżynierii dentystycznej : monografia, ISBN:978-83-938261-1-7 (2014)
Materiały konferencyjne:
 1. Malina Dagmara, Biernat Kamila, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Acta Biochimica Polonica : ABP, Studies on sintering process of synthetic hydroxyapatite, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 2. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Pluta Klaudia, Malina Dagmara, Bialik-Was Katarzyna, Tyliszczak Bozena, Advanced Science Letters, Natural substances as substrates in metallic nanoparticles synthesis, 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference (NanoOstrava) (2016)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Tyliszczak Bożena, Wzorek Zbigniew, Sposób otrzymywania nanocząstek srebra, (2014)
 2. Tyliszczak B., Sobczak-Kupiec A., Bialik-Wąs K., Malina D., Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
 3. Tyliszczak B., Sobczak-Kupiec A., Bialik-Wąs K., Malina D., Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
 4. Sobczak-Kupiec A., R. Kijkowska, Malina D., Tyliszczak B., R. Bogucki, Sposób wytwarzania chrząstki o właściwościach bakteriostatycznych i przeciwgrzybiczych, (2015)
 5. Sobczak-Kupiec A., Regina Kijkowska, Malina D., Tyliszczak B., Rafał Bogucki, Sposób wytwarzania kolagenu o właściwościach bakteriostatycznych i przeciwgrzybiczych, (2015)
 6. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Tyliszczak Bożena, Pluta Klaudia, Bialik-Wąs Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
 7. Sobczak-Kupiec A., Malina D., Pluta K., Bialik-Wąs Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
 8. Sobczak-Kupiec A., Malina D., Tyliszczak B., Pluta K., Bialik-Wąs Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
 9. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Malina Dagmara, Bialik-Wąs Katarzyna, Gaca Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2017)
 10. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Malina Dagmara, Bialik-Wąs Katarzyna, Gaca Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2017)
 11. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Kijkowska Regina, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Sposób modyfikacji nanocząstkami srebra powierzchni krystalitów fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu, (2017)
 12. Kijkowska Regina, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Kowalski Zygmunt, Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego jony srebra, (2017)
 13. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Kijkowska Regina, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego nanocząstki srebra metalicznego, (2017)
 14. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej na bazie polimerów naturalnych zawierających hydroksyapatyt, (2018)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr C-1-366/DS-M/2011 (Dotacja Statutowa), Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań medycznych, realizowany w latach 2011/2011
 • Projekt badawczy nr N N209 028040 (Grant Narodowego Centrum Nauki), Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra, realizowany w latach 2011/2014
 • Projekt badawczy nr C-1/321/DS-M/2012 (Dotacja Statutowa), Bioaktywne kompozyty na bazie fosforanów wapnia modyfikowane nanocząstkami złota, realizowany w latach 2012/2012
 • Projekt badawczy nr 0628/IP2/2013/72 (IUVENTUS-PLUS),

  Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość ich zastosowania jako fungicydów.

  , realizowany w latach 2013/2015
 • Projekt badawczy nr LIDER/033/697/L5/13/NCBR/2014 (Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju),

  Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia

  , realizowany w latach 2014/2016
 • Projekt badawczy nr C-1/278/2016/DS-M (Dotacja Statutowa),

  Otrzymywanie nanocząstek metalicznych z zastosowaniem materiału odpadowego pochodzącego z przetwórstwa owoców

  , realizowany w latach 2016/2016
 • Projekt badawczy nr C-1/141/2016/DS (Działalność Statutowa),

  Osadzanie nanocząstek metalicznych na krzemionce koloidalnej

  , realizowany w latach 2016/2016
 • Projekt badawczy nr UMO/2016/21/D/ST8/01697 (Grant Narodowego Centrum Nauki),

  Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego

  , realizowany w latach 2017/2020
 • Projekt badawczy nr C-1/167/2017/DS (Działalność Statutowa),

  Matryce zawierające nanocząstki złota jako nośniki leków przeciwnowotworowych

  , realizowany w latach 2017/2017
 • Projekt badawczy nr C-2/488/2017/DS-M (Działalność Statutowa),

  badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych

  , realizowany w latach 2017/2017

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Biochemia (Laboratoria)
 • Biologiczne metody oceny zanieczyszczenia środowiska (Wykłady)
 • Chemia nieorganiczna (Laboratoria)
 • Podstawowe procesy w chemii nieorganicznej (Laboratoria)
 • Podstawy biotechnologii przemysłowej (Laboratoria)
 • Podstawy racjonalnego żywienia i higieny żywności (Wykłady)
 • Projekt Technologiczny (Projekty)
 • Technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, staż naukowy, 01.05.2012-31.07.2012
 • Słowacja, Słowacka Akademia Nauk (Instytut Geotechniki), staż naukowy, 01.10.2012-31.12.2012

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda Rektora dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicznym, Kraków, 2011
 • Stypendium naukowe Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych, Kraków, 2012