Dr inż. Barbara Michorczyk

Stanowisko: asystent n-d

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 619

   (12)6282729

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Ropy i Gazu, 2003
drPolitechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2012

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
  1. Litawa Barbara, Michorczyk Piotr, Ogonowski Jan, Influence of CO2 on the catalytic performance of La2O3/CeO2 and CaO/CeO2 catalysts in the oxidative coupling of methane, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2013)
  2. Michorczyk Barbara, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, Węgrzyniak Adam, Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
  3. Michorczyk Barbara, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, Proces utleniającego sprzęgania metanu w obecności różnych gazowych dodatków, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
  4. Michorczyk Barbara, Suszyński Konrad, Smoleń Paweł, Hędrzak Elżbieta, Utleniające sprzęganie metanu zintegrowane w jednym reaktorze z odwodornieniem etanu do etenu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
  5. Węgrzyniak Adam, Węgrzynowicz Adam, Jarczewski Sebastian, Michorczyk Barbara, Kuśtrowski Piotr, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, Uporządkowane mezoporowate katalizatory CrOx/Al2O3 dla procesu odwodornienia propanu do propylenu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
  1. Michorczyk Piotr, Michorczyk Barbara, Urządzenie do kompleksowego odpylania i oczyszczania gazów pochodzących ze spalania różnych nośników energii w instalacjach grzewczych, (2015)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
Zainteresowania naukowe:
(i) Procesy konwersji surowców jednowęglowych (metan, ditlenek węgla), np. OCM.
(ii) Synteza i charakterystyka katalizatorów heterogenicznych dla procesów wysokotemperaturowej przeróbki metanu i ditlenku węgla.
(iii) Badanie sprzężonych procesów, np. OCM z DH etanu i OCM z ODH etanu.

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Podstawy Technologii Chemicznej (Laboratoria)
  • Projekt Technologiczno-Procesowy (Projekty)
  • Technlogia Organiczna (Laboratoria)
  • Zagrożenia ekologiczne, bezpieczeństwo pracy i ergonomia (Wykłady)