dr hab. inż., prof. nadzw. PK Radomir Adam Jasiński

Stanowisko: Prodziekan Wydziału d/s Rozwoju

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Zakład Chemii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 36, 535

   628-27-15, 628-27-04

   Moje publikacje

   

- Kierownik Zakładu Chemii Organicznej
- Kierownik grupy badawczej fizycznej chemii organicznej i organokatalizy.
- Kierownik Studiów Doktoranckich przy WIiTChem
- Recenzent w ponad dwudziestu wysokiej rangi czasopismach naukowych wydawanych przez American Chemical Society, Royal Chemical Society, Wiley, Springer.
- Edytor serii \"Chemistry\" periodyku \"Technical Transactions\".
- Associate editor in Physical Organic Chemistry w komitecie redakcyjnym \"Current Chemistry Letters\".
- Członek zarządu małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Radomska, Technologia chemiczna, 2000
dr inż.Politechnika Krakowska, Fizyczna chemia organiczna, 2004
dr hab inż.Politechnika Śląska, Chemia organiczna, 2014
prof. nadzw. PKPolitechnika Krakowska, Fizyczna chemia organiczna i organokataliza, 2014Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe prof. Radomira Jasińskiego dotyczą eksperymentalnych i teoretycznych studiów nad mechanistycznymi aspektami oraz selektywnością [2+1], [2+2], [3+2], [4+1], [4+2] i [4+3] cykloaddycji oraz reakcji termicznej eliminacji i przegrupowań sigmatropowych, chemii alifatycznych nitrozwiązków oraz nitronów, N-tlenków nitryli, estrów kwasów nitronowych i dizaozwiązków, syntezy połączeń heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej. W Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej jest prekursorem zastosowania metod chemii kwantowej opartych na teorii funkcjonałów gęstości (DFT) do badania mechanizmów reakcji organicznych. Jego dorobek liczy ponad 100 publikacji (w większości w czasopismach indeksowanych na tzw. liście filadelfijskiej taki jak m.in Tetrahedron, Tetrahedron Letters, RSC Advances, European Journal of Organic Chemistry, Journal of Fluorine Chemistry, Journal of Molecular Modeling, Computational and Theoretical Chemistry) oraz komunikatów na naukowych konferencjach zagranicznych i krajowych. Współpracuje z wieloma innymi zespołami badawczymi z kraju i zagranicy.Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 2012/05/B/ST5/00362 (NCN),

  Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach w prowadzonych w przyjaznych środowisku warunkach., realizowany w latach 2012/2015


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia (dla kierunku Inzynieria Biomedyczna) (Laboratoria)
 • Chemia Organiczna I (Laboratoria)
 • Chemia Organiczna I (Wykłady)
 • Chromatograficzne metody rozdziału stereoizomerów (dla studentów na indywidualnym toku studiów) (Laboratoria)
 • Ciecze jonowe (Laboratoria)
 • Elementy katalizy homogenicznej (Laboratoria)
 • Elementy katalizy homogenicznej (Wykłady)
 • Nitroolefiny (dla studentów na indywidualnym toku studiów) (Laboratoria)
 • Wprowadzenie do modelowania molekularnego (dla studentów na indywidualnym toku studiów) (Wykłady)
 • Wybrane działy chemii organicznej (Laboratoria)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Politechnika Krakowska, 2005
 • Wyróżnienie w konkursie PTChem na najlepszą pracę doktorską z chemii organicznej, Zjazd PTChem Poznań, 2005
 • Nagroda J.M. Rektora za wkład w prowadzenie Koła Naukowego Chemików (zespołowa), Politechnika Krakowska, 2008
 • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (zespołowa), Politechnika Krakowska, 2012
 • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (indywidualna), Politechnika Krakowska, 2014
 • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Politechnika Krakowska, 2015

Polecane strony internetowe:

Radomskie Towarszystwo Naukowe
Instytut Chemii i Technologii Organicznej - Politechnika Krakowska
Physical Organic Chemistry and Organocatalysis Resear Group
ResearchGate