dr hab. inż., prof. nadzw. PK Radomir Adam Jasiński

Stanowisko: Prodziekan Wydziału d/s Rozwoju

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Zakład Chemii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 521

   628-27-14

   

- Kierownik Zakładu Chemii Organicznej
- Kierownik grupy badawczej fizycznej chemii organicznej i organokatalizy.
- Kierownik Studiów Doktoranckich przy WIiTChem
- Wiceprzewodniczący komisji doktorskiej \"Chemia\" na WIiTChem.
- Recenzent w ponad dwudziestu wysokiej rangi czasopismach naukowych wydawanych przez American Chemical Society, Royal Chemical Society, Wiley, Springer.
- Edytor serii \"Chemistry\" periodyku \"Technical Transactions\".
- Associate editor in Physical Organic Chemistry w komitecie redakcyjnym \"Current Chemistry Letters\".

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Radomska, Technologia chemiczna, 2000
dr inż.Politechnika Krakowska, Fizyczna chemia organiczna, 2004
dr hab inż.Politechnika Śląska, Chemia organiczna, 2014
prof. nadzw. PKPolitechnika Krakowska, Fizyczna chemia organiczna i organokataliza, 2014

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Jasiński Radomir, Exploration of regiospecificity phenomenon in [2+3] cycloaddition reactions between arylnitrones and trans-substituted nitroethenes on the basis of the reactivity indices theory, Current Chemistry Letters, ISSN:1927-730x (2012)
 2. Jasiński Radomir, Competition between the one-step and two-step, zwitterionic mechanisms in the [2+3] cycloaddition of gem-dinitroethene with (Z)-C,N-diphenylnitrone: a DFT computational study, Tetrahedron, ISSN:0040-4020 (2013)
 3. Jasiński Radomir, Ziółkowska Magda, Demchuk Oleh M., Maziarka Agata, Regio- and stereoselectivity of polar [2+3] cycloaddition reactions between (Z)-C-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-N-methylnitrone and selected (E)-2-substituted nitroethenes, Central European Journal of Chemistry, ISSN:1895-1066 (2014)
 4. Jasiński Radomir, Searching for zwitterionic intermediates in Hetero Diels–Alder reactions between methyl α,p-dinitrocinnamate and vinyl-alkyl ethers, Computational and Theoretical Chemistry, ISSN:2210-271X (2014)
 5. Łapczuk-Krygier Agnieszka, Korotaev Vladislav Yu., Barkov Alexey Yu., Sosnovskikh Vyacheslav, Jasińska Ewa, Jasiński Radomir, A DFT computational study on the molecular mechanism of the nitro group migration in the product derived from 3-nitro-2-(trifluoromethyl)-2H-chromene and 2-(1-phenylpropylidene)malononitrile, Journal of Fluorine Chemistry, ISSN:0022-1139 (2014)
 6. Jasiński Radomir, Molecular mechanism of thermal decomposition of fluoronitroazoxy compounds: DFT computational study, Journal of Fluorine Chemistry, ISSN:0022-1139 (2014)
 7. Łapczuk-Krygier A., Ponikiewski Ł., Jasiński R., The crystal structure of (1RS,4RS,5RS,6SR)-5-cyano-5-nitro- 6-phenyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, Crystallography Reports, ISSN:1063-7745 (2014)
 8. Jasiński Radomir, Kubik Magdalena, Łapczuk-Krygier Agnieszka, Kącka Agnieszka, Dresler Ewa, Boguszewska-Czubara Anna, An experimental and theoretical study of the hetero Diels–Alder reactions between (E)-2-aryl-1-cyano-1- nitroethenes and ethyl vinyl ether: one-step or zwitterionic, two-step mechanism?, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, ISSN:1878-5190 (2014)
 9. Demchuk Oleg M., Justyniak I., Miroslaw B., Jasinski R., 2-Methoxynaphthylnaphthoquinone and its solvate: synthesis and structure–properties relationship, Journal of Physical Organic Chemistry, ISSN:0894-3230 (2014)
 10. Jasiński Radomir, In the searching for zwitterionic intermediates on reaction paths of [3 + 2] cycloaddition reactions between 2,2,4,4-tetramethyl-3-thiocyclobutanone S-methylide and polymerizable olefins, RSC Advances, ISSN:2046-2069 (2015)
 11. Demchuk Oleg M., Jasiński Radomir, Pietrusiewicz K. Michał, New insights into the mechanism of reduction of tertiary phosphine oxides by means of phenylsilane, Heteroatom Chemistry, ISSN:1042-7163 (2015)
 12. Jasiński Radomir, Kamila Mróz, Kinetic aspects of [3+2] cycloaddition reactions between (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene and ketonitrones, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, ISSN:1878-5190 (2015)
 13. Jasiński Radomir, On the question of zwitterionic intermediates in 1,3-dipolar cycloadditions between hexafluoroacetone and sterically crowded diazocompounds, Journal of Fluorine Chemistry, ISSN:0022-1139 (2015)
 14. Jasiński Radomir, A new mechanistic insight on b-lactam systems formation from 5-nitroisoxazolidines, RSC Advances, ISSN:2046-2069 (2015)
 15. Jasiński Radomir, Kącka Agnieszka, A polar nature of benzoic acids extrusion from nitroalkyl benzoates: DFT mechanistic study, Journal of Molecular Modeling, ISSN:1610-2940 (2015)
 16. Jasiński Radomir, Nitroacetylene as dipolarophile in [2 + 3] cycloaddition reactions with allenyl-type three-atom components: DFT computational study, Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly, ISSN:0026-9247 (2015)
 17. Jasiński Radomir, A stepwise, zwitterionic mechanism for the 1,3-dipolar cycloaddition between (Z)-C-4-methoxyphenyl-N-phenylnitrone and gem-chloronitroethene catalysed by 1-butyl-3-methylimidazolium ionic liquid cations, Tetrahedron Letters, ISSN:0040-4039 (2015)
 18. Szczepanek Alicja, Jasińska Ewa, Kącka Agnieszka, Jasiński Radomir, An experimental and quantumchemical study of [2+3] cycloaddition between (Z) - C - (m,m,p - trimethoxyphenyl) - N - (p - methyphenyl) - nitrone and (E) - 3,3,3 - trichloro - 1 - nitroprop - 1 - ene: mechanistic aspects, Current Chemistry Letters, ISSN:1927-7296 (2015)
 19. Jasiński Radomir, Synthesis and properties of azoles and their derivatives. Part 70. * Nitroallylic systems in [2 + 3] cycloaddition reactions with nitrones: A DFT computational study, Journal of Heterocyclic Chemistry, ISSN:0022-152X (2015)
 20. Jasiński Radomir, Mirosław Barbara, Demchuk Oleh M., Babyuk Dmytro, Łapczuk-Krygier Agnieszka, In the search for experimental and quantumchemical evidence for zwitterionic nature of (2E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-nitroprop-2-enenitrile – An extreme example of donor–π–acceptor push–pull molecule, Journal of Molecular Structure, ISSN:0022-2860 (2016)
 21. Jasiński Radomir, Dresler Ewa, A desulfonylation process as easy route for synthesis of 1,4-dinitro-1,3-dienes: Mechanistic study, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, ISSN:1042-6507 (2016)
 22. Demchuk Oleg M., Jasiński Radomir, Organophosphorus ligands: Recent developments in design, synthesis, and application in environmentally benign catalysis, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, ISSN:1042-6507 (2016)
 23. Jasiński Radomir, Dresler Ewa, Mikulska Maria, Polewski Daniel, [3+2] Cycloadditions of 1-halo-1-nitroethenes with (Z)-C-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-N-methyl-nitrone as regio- and stereocontrolled source of novel bioactive compounds: preliminary studies, Current Chemistry Letters, ISSN:1927-7296 (2016)
 24. Boguszewska-Czubara Anna, Lapczuk-Krygier Agnieszka, Rykala Konrad, Biernasiuk Anna, Wnorowski Artur, Popiolek Lukasz, Maziarka Agata, Hordyjewska Anna, Jasiński Radomir, Novel synthesis scheme and in vitro antimicrobial evaluation of a panel of (E)-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, ISSN:1475-6366 (2016)
 25. Jasiński Radomir, Mróz Kamila, Kącka Agnieszka, Experimental and theoretical DFT study on synthesis of sterically crowded 2,3,3,(4)5-tetrasubstituted-4-nitroisoxazolidines via 1,3-dipolar cycloaddition reactions between ketonitrones and conjugated nitroalkenes, Journal of Heterocyclic Chemistry, ISSN:0022-152X (2016)
 26. Jasiński Radomir, A reexamination of the molecular mechanism of the Diels–Alder reaction between tetrafluoroethene and cyclopentadiene, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, ISSN:1878-5190 (2016)
 27. Kącka Agnieszka B., Jasiński Radomir A., A density functional theory mechanistic study of thermal decomposition reactions of nitroethyl carboxylates: undermine of “pericyclic” insight, Heteroatom Chemistry, ISSN:1042-7163 (2016)
 28. Jasiński Radomir, First example of stepwise, zwitterionic mechanism for bicyclo[2.2.1]hept-5-ene (norbornene) formation process catalyzed by the 1-butyl-3-methylimidazolium cations, Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly, ISSN:0026-9247 (2016)
Monografie:
 1. Jasiński Radomir, Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków, ISBN:978-83-88100-67-3 (2013)
 2. Jasiński Radomir, Reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji: aspekty mechanistyczne i zastosowanie w syntezie organicznej, ISBN:978-83-88100-43-7 (2015)
 3. Jasiński Radomir, Łapczuk-Krygier Agnieszka, Kącka Agnieszka, Kula Karolina, Demchuk Oleg M., Elementy preparatyki organicznej, ISBN:978-83-88100-78-9 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Demchuk Oleg M., Jasiński Radomir, Formela Adam, The halogen-less catalytic transition metal-mediated cross-coupling reactions : a sustainable alternative for utilisation of organohalides, Chemistry beyond chlorine, ISBN:978-3-319-30071-9 (p (2016)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Łapczuk-Krygier Agnieszka, Jasiński Radomir Adam, Nowe pochodne endo - nitropodstawionych norbornenów i stereo- selektywny sposób wytwarzania nowych pochodnych endo - nitropodstawionych norbornenów, (2015)
 2. Łapczuk-Krygier Agnieszka, Dresler Ewa, Jasiński Radomir Adam, Kulesza Renata , Kącka Agnieszka, Fiszer Renata, Sposób otrzymywania (E)-2-(4-dimetyloamino)-1-cyjano-1-nitroetenu, (2017)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe prof. Radomira Jasińskiego dotyczą eksperymentalnych i teoretycznych studiów nad mechanistycznymi aspektami oraz selektywnością [2+2], [3+2], [4+1], [4+2] i [4+3] cykloaddycji oraz reakcji termicznej eliminacji i przegrupowań sigmatropowych, chemii alifatycznych nitrozwiązków oraz nitronów, estrów kwasów nitronowych i dizaozwiązków, syntezy połączeń heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej. W Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej jest prekursorem zastosowania metod chemii kwantowej opartych na teorii funkcjonałów gęstości (DFT) do badania mechanizmów reakcji organicznych. Jego dorobek liczy ponad 100 publikacji (w większości w czasopismach indeksowanych na tzw. liście filadelfijskiej taki jak m.in Tetrahedron, Tetrahedron Letters, RSC Advances, Journal of Fluorine Chemistry, Journal of Molecular Modeling, Computational and Theoretical Chemistry) oraz komunikatów na naukowych konferencjach zagranicznych i krajowych. Współpracuje z wieloma innymi zespołami badawczymi z kraju i zagranicy.Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 2012/05/B/ST5/00362 (NCN),

  Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach w prowadzonych w przyjaznych środowisku warunkach., realizowany w latach 2012/2015


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia (dla kierunku Inzynieria Biomedyczna) (Laboratoria)
 • Chemia Organiczna I (Laboratoria)
 • Chemia Organiczna I (Wykłady)
 • Chromatograficzne metody rozdziału stereoizomerów (dla studentów na indywidualnym toku studiów) (Laboratoria)
 • Ciecze jonowe (Laboratoria)
 • Elementy katalizy homogenicznej (Laboratoria)
 • Elementy katalizy homogenicznej (Wykłady)
 • Nitroolefiny (dla studentów na indywidualnym toku studiów) (Laboratoria)
 • Wprowadzenie do modelowania molekularnego (dla studentów na indywidualnym toku studiów) (Wykłady)
 • Wybrane działy chemii organicznej (Laboratoria)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Politechnika Krakowska, 2005
 • Wyróżnienie w konkursie PTChem na najlepszą pracę doktorską z chemii organicznej, Zjazd PTChem Poznań, 2005
 • Nagroda J.M. Rektora za wkład w prowadzenie Koła Naukowego Chemików (zespołowa), Politechnika Krakowska, 2008
 • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (zespołowa), Politechnika Krakowska, 2012
 • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (indywidualna), Politechnika Krakowska, 2014
 • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Politechnika Krakowska, 2015

Polecane strony internetowe:

Radomskie Towarszystwo Naukowe
Instytut Chemii i Technologii Organicznej - Politechnika Krakowska
Physical Organic Chemistry and Organocatalysis Resear Group
ResearchGate