prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik

Stanowisko: profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych, Zespół Kataliza Obliczeniowa (Computational Catalysis)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 510

   628 21 96

   Moje publikacje

   

Kierownik Katedry Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, inżynieria chemiczna, 1993
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, nauki techniczne, technologia chemiczna, 1999
dr hab.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, nauki chemiczne; kataliza, chemia teoretyczna, 2008
prof.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, nauki chemiczne, 2019Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
W zespole Kataliza obliczeniowa (Computational Catalysis) prowadzone są badania z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej, obejmujące m.in.:
- modelowanie materiałów i układów katalitycznych w skali atomowej oraz w nanoskali
- charakterystykę mechanizmów reakcj katalitycznych

Istnieje możliwość wykonywania prac doktorskich, magisterskich, inżynierskich lub współpracy w ramach koła naukowego. Wszystkich chętnych zapraszamy!

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 3 T09B 019 13 (promotorski), Badanie aktywności i charakterystyka heterogenicznych katalizatorów molibdenowych metatezy propenu, realizowany w latach 1997/1998
 • Projekt badawczy nr 4 T09A 056 23 (własny), Teoretyczne badanie wpływu nośnika i struktury centrum aktywnego na aktywność heterogenicznych katalizatorów molibdenowych w reakcji metatezy olefin, realizowany w latach 2002/2004
 • Projekt badawczy nr (zamawiany przez Tsukuba Research Laboratory Sumitomo Chemical Co., Ltd), A Theoretical Study on Molybdenum-based Olefin Metathesis Catalysts by Using PIO Analysis, realizowany w latach 2002/2003
 • Projekt badawczy nr 3 T09A 093 28 (własny), Powstawanie i aktywność metatetyczna centrów molibdenowo-alkilidenowych na SiO2 oraz dezaktywacja katalizatora - badania teoretyczne, realizowany w latach 2005/2006
 • Projekt badawczy nr RII3-CT-2003-506079 (HPC Europa Transnational Access programme), Active sites of olefin metathesis on molybdena-alumina system: a periodic DFT study, realizowany w latach 2006/2006
 • Projekt badawczy nr N204 057 32/1465 (własny), Teoretyczne badania struktury monomerycznych form tlenkowych molibdenu na powierzchni SiO2, realizowany w latach 2007/2008
 • Projekt badawczy nr RII3-CT-2003-506079 (HPC-Europa Transnational Access programme), Structure of isolated molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, realizowany w latach 2007/2007
 • Projekt badawczy nr 228398 (HPC-Europa2 Transnational Access programme), Structure of dimeric molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, realizowany w latach 2010/2010
 • Projekt badawczy nr N N204 131039 (własny), Teoretyczne badania powierzchniowych form tlenkowych chromu(VI) na krzemionce, krzemionce modyfikowanej tlenkiem glinu oraz w zeolicie ZSM-5, realizowany w latach 2010/2012
 • Projekt badawczy nr N N204 219740 (promotorski), Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksyalkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej przez kompleks alkilidenowy rutenu, realizowany w latach 2011/2012
 • Projekt badawczy nr N N204 185140 (własny), Synteza, struktura i reaktywność nowych alkilidenowych i alkilidynowych kompleksów rutenu oraz ich aktywność katalityczna w przekształceniach metatetycznych wybranych olefin i acetylenów, realizowany w latach 2011/2014
 • Projekt badawczy nr 2011/03/B/ST4/01223 (własny), Monomery tlenków chromu(VI), molibdenu(VI) i wolframu(VI) na powierzchni amorficznej krzemionki oraz krzemionki modyfikowanej glinem. Symulacje periodyczną metodą DFT, realizowany w latach 2012/2014
 • Projekt badawczy nr UMO-2013/09/B/ST8/00171 (własny),

  Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła

  , realizowany w latach 2014/2017
 • Projekt badawczy nr 2015/19/B/ST4/01836 (własny),

   Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym

  , realizowany w latach 2016/2019

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Metateza olefin (Seminaria)
 • Modelowanie molekularne (Wykłady)
 • Modelowanie molekularne nanostruktur (Wykłady)
 • Modelowanie molekularne nanostruktur (Laboratoria)
 • Modelowanie molekularne procesów katalitycznych (Seminaria)
 • Modelowanie molekularne w katalizie (Wykłady)
 • Modelowanie molekularne w katalizie (Seminaria)
 • Modelowanie molekularne w katalizie (Laboratoria)
 • Modelowanie procesów technologicznych (Projekty)
 • Podstawy modelowania molekularnego (Wykłady)
 • Podstawy modelowania molekularnego (Laboratoria)
 • Podstawy technologii chemicznej (Wykłady)
 • Projektowanie nowych katalizatorów (Seminaria)
 • Seminarium dyplomowe (Seminaria)
 • Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2006
 • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2007
 • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2010

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za pracę doktorską, Politechnika Krakowska, 2000
 • Young Scientist Prize of the International Association of Catalysis Societies, 13th International Congress on Catalysis, Paryż, 2004
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2009
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2011
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Politechnika Krakowska, 2012
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Politechnika Krakowska, 2013
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2014
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Politechnika Krakowska, 2015
 • Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2016
 • Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2017