dr hab. inż., prof. nadzw. PK Piotr Michorczyk

Stanowisko: profesor nadzwyczajny PK

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 635

   (012) 628-27-51, (12) 628-27-94 (lab. 634A)

   

Stanowisko: Dyrektor Instytutu Chemii i Technologii Organicznej

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Lekka Technologia Organiczna, 2000
drPolitechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2005
dr hab.Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2013

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Michorczyk Piotr,Ogonowski Jan, In situ UV-Vis DRS evidence of Cr2+ species oxidation by CO2, Chemical Communications, ISSN:1364-548X (2012)
 2. Michorczyk Piotr,Pietrzyk Piotr,Ogonowski Jan, Preparation and characterization of SBA-1–supported chromium oxide catalysts for CO2 assisted dehydrogenation of propane, Microporous and Mesoporous Materials, ISSN:1873-3093 (2012)
 3. Michorczyk Piotr,Kuśtrowski Piotr,Niebrzydowska Paula,Wach Anna, Catalytic performance of sucrose-derived CMK-3 in oxidative dehydrogenation of propane to propene, Applied Catalysis. A, General, ISSN:1873-3875 (2012)
 4. Michorczyk Piotr,Zeńczak Kamila,Niekurzak Rafał,Ogonowski Jan, Dehydrogenation of propane with CO2 – a new green process for propene and synthesis gas production, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1899-4741 (2012)
 5. Kubacka Anna, Si Rui, Michorczyk Piotr, Martínez-Ariasa Arturo, Xu Wenqian, Hanson Jonathan C., Rodriguez José A., Fernández-García Marcos, Tungsten as an interface agent leading to highly active and stable copper-ceria water gas shift catalyst, Applied Catalysis. B, Environmental, ISSN:0926-3373 (2013)
 6. Michorczyk Piotr, Kuśtrowski Piotr, Kolak Agnieszka, Zimowska Małgorzata, Ordered mesoporous Ga2O3 and Ga2O3-Al2O3 prepared by nanocasting as effective catalysts for propane dehydrogenation in the presence of CO2, Catalysis Communication, ISSN:1566-7367 (2013)
 7. Litawa Barbara, Michorczyk Piotr, Ogonowski Jan, Influence of CO2 on the catalytic performance of La2O3/CeO2 and CaO/CeO2 catalysts in the oxidative coupling of methane, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2013)
 8. Michorczyk Barbara, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, Węgrzyniak Adam, Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 9. Sikora Elżbieta, Michorczyk Piotr, Olszańska Marta, Ogonowski Jan, Supercritical CO2 extract from strawberry seeds as a valuable component of mild cleansing compositions, International Journal of Cosmetic Science, ISSN:0142-5463 (2015)
 10. Michorczyk Piotr, Vogt Otmar, Ogonowski Jan, Analiza składu chemicznego ekstraktów z wybranych surowców roślinnych uzyskanych w nadkrytycznym CO2, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 11. Węgrzyniak Adam, Jarczewski Sebastian, Wach Anna, Hędrzak Elżbieta, Kuśtrowski Piotr, Michorczyk Piotr, Catalytic behaviour of chromium oxide supported on CMK-3 carbon replica in the dehydrogenation propane to propene, Applied Catalysis. A, General, ISSN:0926-860X (2015)
 12. Liu Zongyuan, Michorczyk Piotr, Superior performance of Ni-W-Ce mixed-metal oxide catalysts for ethanol steam reforming: Synergistic effects of W-and Ni-dopants, Journal of Catalysis, ISSN:0021-9517 (2015)
 13. Michorczyk Barbara, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, Proces utleniającego sprzęgania metanu w obecności różnych gazowych dodatków, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 14. Gil Barbara, Roth Wieslaw J., Makowski Wacław, Marszalek Bartosz, Majda Dorota, Olejniczak Zbigniew, Michorczyk Piotr, Facile evaluation of the crystallization and quality of the transient layered zeolite MCM-56 by infrared spectroscopy, Catalysis Today, ISSN:0920-5861 (2015)
 15. Roth Wieslaw J., Gil Barbara, Makowski Wacław, Sławek Andrzej, Korzeniowska Aleksandra, Grzybek Justyna, Siwek Michał, Michorczyk Piotr, Framework-substituted cerium MCM-22 zeolite and its interlayer expanded derivative MWW-IEZ, Catalysis Science & Technology, ISSN:2044-4753 (2016)
 16. Gierada Maciej, Michorczyk Piotr, Tielens Frederik, Handzlik Jarosław, Reduction of chromia-silica catalysts: A molecular picture, Journal of Catalysis, ISSN:0021-9517 (2016)
 17. Michorczyk P., Hędrzak E., Węgrzyniak A., Preparation of monolithic catalysts using 3D printed templates for oxidative coupling of methane, Journal of Materials Chemistry A : materials for energy and sustainability, ISSN:2050-7488 (2016)
 18. Węgrzyniak Adam, Węgrzynowicz Adam, Jarczewski Sebastian, Michorczyk Barbara, Kuśtrowski Piotr, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, Uporządkowane mezoporowate katalizatory CrOx/Al2O3 dla procesu odwodornienia propanu do propylenu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Hędrzak Elżbieta, Michorczyk Piotr, Trójwymiarowe drukowanie : przegląd metod, Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 5, ISBN:978-83-65362-38-4 (2016)
 2. Hędrzak Elżbieta, Michorczyk Piotr, Trójwymiarowe drukowanie : od projektu do gotowego produktu, Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 5, ISBN:978-83-65362-38-4 (2016)
 3. Michorczyk Piotr, Ogonowski Jan, Analiza składu chemicznego wybranych olejów pozyskanych w warunkach nadkrytycznego CO2, Ekokosmetyki, ISBN:978-83-7242-878-3 (2016)
Materiały konferencyjne:
 1. Gil Barbara, Roth Wieslaw J., Makowski Wacław, Marszalek Bartosz, Majda Dorota, Olejniczak Zbigniew, Michorczyk Piotr, Catalysis Today, Facile evaluation of the crystallization and quality of the transient layered zeolite MCM-56 by infrared spectroscopy, Advances in Molecular Sieves, Post-FEZA Workshop (2015)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Michorczyk Piotr, Ogonowski Jan, Przystawka do badań wysokotemperaturowych UV-Vis metodą odbicia rozproszonego, (2012)
 2. Michorczyk Piotr, Michorczyk Barbara, Urządzenie do kompleksowego odpylania i oczyszczania gazów pochodzących ze spalania różnych nośników energii w instalacjach grzewczych, (2015)
 3. Michorczyk Piotr, Węgrzynowicz Adam, Rachwalik Rafał, Hędrzak Elżbieta, Sposób preparatyki zeolitowego katalizatora monolitycznego, (2017)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: - Procesy katalitycznej przeróbki węglowodorów i alkoholi.- Zagospodarowanie ditlenku węgla w procesach chemicznych.- Konwersja małocząsteczkowych alkanów w obecności akceptorów wodoru. - Synteza oraz właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów na bazie mezoporowatych krzemionek (MCM-41, SBA-15, SBA-3 i SBA-1).- Nanoreplikacja strukturalna dla celów katalitycznych. - Druk 3D w katalizie.Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 4 T09B 069 24 (Grant promotorski ), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla , realizowany w latach 2003/2008
 • Projekt badawczy nr N N2O5 197 335 (Grant własny), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1, realizowany w latach 2008/2010
 • Projekt badawczy nr N N2O9 031 833 (Grant własny), Badania nad zagospodarowaniem odpadów z technologii Cyklopol (otrzymywania cykloheksanonu z benzenu), realizowany w latach 2010/2012
 • Projekt badawczy nr PBS1/A5/18/2012 (Grant PBS), Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, realizowany w latach 2012/2015
 • Projekt badawczy nr 2013/09/B/ST5/03419 (Grant własny ),

  Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko

  , realizowany w latach 2014/2017
 • Projekt badawczy nr 2015/19/B/ST4/01836 (Grant własny),

  Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym

  , realizowany w latach 2016/2019
 • Projekt badawczy nr 2016/23/B/ST5/01108 ( Grant własny),

  Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do  praktycznych zastosowań katalitycznych

  , realizowany w latach 2017/2020

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Kataliza heterogeniczna (Wykłady)
 • Kataliza przemysłowa: dziś i jutro (Seminaria)
 • Nowoczesne materiały nanostrukturalne jako katalizatory w procesach chemicznych przyjaznych środowisku (Wykłady)
 • Nowoczesne materiały nanostrukturalne w procesach katalitycznych (Seminaria)
 • Projekt technologiczno-procesowy (Projekty)
 • Semirarium dyplomowe LTO (Seminaria)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Wykłady)
 • Wybrane działy technologii organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Portugalia, NATO Advanced Study Institute , Sustainable Strategies For The Upgrading , Szkolenie , 2003, 2 tygodnie
 • Polska, Azoty Tarnów, Staż przemysłowy, 2005, 3 miesiące
 • Polska , Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Staż naukowy , 2005/2006, 2 miesiące
 • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Technologii Chemicznej, Staż naukowy, 2007/2008, 2 miesiące
 • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC, Staż naukowy, 2011, 3 miesiące

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2013
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Politechnika Krakowska, 2014
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2014

Hobby:

Wspinaczka skałkowa, turystyka górska

Polecane strony internetowe:

Science-Fiction (w najlepszym wydaniu)
Baza NIST
Urokliwe miasteczko
Gorce i Beskidy: mapy szlaki, fotografie