Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Projekty, Ważne

Szanowni Państwo !

01.04.2019 Politechnika Krakowska stała się uczestnikiem Programu Operacyjnego – WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (REG), finansowanego przez UE. Czas trwania projektu 01.04.2019 – 01.04.2023. W ramach tego projektu, jako jeden z punktów, przewidziano możliwość uczestnictwa pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych w stażach dydaktycznych odbywających się w europejskich ośrodkach naukowo-dydaktycznych. W ramach stażu, jego uczestnik ma możliwość podniesienia swoich kompetencji dydaktycznych, poprzez zapoznanie się z metodami dydaktycznymi realizowanymi w tych ośrodkach. Jeden wyjazd stażowy trwa 3 miesiące. Przy czym realizowany jest jako 3 krotny wyjazd po 1 miesiącu w kolejnych semestrach lub latach. Każdy pracownik może odbyć tylko jeden trzymiesięczny staż. W projekcie, na nasz Wydział, przewidziano liczbę 20 staży. Pracownicy którzy, są chętni do uczestnictwa w takim stażu, po zapoznaniu się z regulaminem, powinni przygotować odpowiedni wniosek i złożyć go do komisji konkursowej. Chciałbym zwrócić uwagę, iż wnioski należy składać na wszystkie lata trwania projektu. Czas realizacji stażu: 01.10.2019 – 30.09.2022. Sposób składania wniosku zawarty jest w Regulaminie konkursu stażowego. Każdy wniosek zostanie poddany procedurze konkursowej na podstawie której, zostanie utworzona lista rankingowa. Należy zwrócić uwagę jakie koszty stażu pokrywane są z funduszy REG (koszty podróży i diety) a jakie spoczywają na jego uczestniku (koszty zakwaterowania). Po zakończeniu stażu, należy złożyć stosowne oświadczenie o wprowadzeniu nowych technik dydaktycznych w swojej pracy dydaktycznej. Szczegóły powyższych informacji zawarte są w Regulaminie konkursu stażowego. Wszelkie informacje, szczególnie o terminach i koniecznej do złożenia dokumentacji można znaleźć na stronie uczelnianej w Serwisie Informacyjnym Pracowników. Pytania można kierować do Koordynatora Projektu na WITCh dr hab. inż. Roberta Grzywacza, pokój 114, tel. wew. 2754, email: pcgrzywa@chemia.pk.edu.pl lub do Biura Projektu 32-32.

Planowane instytucje we współpracy z którymi realizowane będą staże na WITCh to:

  • Muenster University of Applied Sciences (Niemcy), staż 3 x 30 dni x 4 osoby.
  • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille (Francja), staż 3 x 30 dni x 4 osoby.
  • Universita del Sannio, Benevento (Włochy), staż 3 x 30 dni x 4 osoby.
  • The Polytechnic Institute of Bragana z Portugalii (Portugalia) staż 3 x 30 dni x 4 osoby.
  • Vysok kola bsk Technick univerzita Ostrava (Czechy), staż 3 x 30 dni x 4 osoby.

Inne uczelnie mogą być miejscem odbywania stażu w ramach funduszy zarezerwowanych w projekcie, w przypadku gdy pierwsza, lipcowa rekrutacja się nie powiedzie. Kolejny, ostateczny termin rekrutacji do projektu przewidziany jest na wrzesień. PO tym terminie nieobsadzone miejsca zostaną przekazane do dyspozycji Uczelni.