Dodany przez
w kategorii: Absolwenci, Studenci, Stypendia

Informujemy że dostępna jest nowa, obowiązująca wersja Regulaminu Programu Stypendialnego Grupy Azoty S.A.  dla studentów  Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej  Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. Najistotniejszą zmianą dla osób chcących ubiegać się o w/w formę wsparcia jest zmiana wysokości wymaganej średniej z toku studiów I stopnia na 4,20 (wcześniej wymagano co najmniej 4,40). Zmianie uległy także terminy składania wniosków. Obowiązujący termin nadsyłania zgłoszeń do III edycji programu to 15 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje nt. Programu:

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe studentów, którzy otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą  z pracy inżynierskiej, uzyskali średnią ocen z toku studiów I stopnia nie niższą niż 4.20,  posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach związanych z profilem działalności Grupy Azoty S.A. oraz wiążą swoją przyszłość zawodową lub naukową z chemią.
Wniosek o przyznanie Stypendium składa student. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Grupa Azoty S.A, Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów z dopiskiem „Program Stypendialny dla Politechniki Krakowskiej”.

Pliki do pobrania:

Regulamin stypendialny GA S.A. (wersja kwiecień 2016)
Wniosek o przyznanie stypendium GA S.A. edycja 2015/2016
Wniosek o kontynuację stypendium GA S.A.
Umowa stypendialna GA S.A.