Dodany przez
w kategorii: Projekty, Staże i praktyki

Działając zgodnie z Regulaminem określającym zasady wsparcia finansowego odbywania staży przez studentki/tów studiów II stopnia, kierunków: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Biotechnologia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie „Czas na staż” nr POWR.03.01.00-00-S052/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że drugi etap rekrutacji tj. rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 14.05.2018 od godz. 12:00 w pok. 203. Zapraszamy wszystkie osoby, które złożyły wnioski.