Okres realizacji projektu: 01.04.2018-31.01.2020
Numer i nazwa osi priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt ma na celu realizację wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji, Studentek/Studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna oraz Biotechnologia realizowanego na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Projekt jest dedykowany przede wszystkim dla osób nie posiadających doświadczenia zawodowego, które są bliskie wejścia na rynek pracy. W projekcie założono równościowy sposób zarządzania oraz równie proporcje udziału Studentów wg płci (K, M), a także dostęp do staży dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Programem zostanie objętych łącznie 92 Studentów/tek po 46 w 2018 i 2019 roku. Staże będą powiązane bezpośrednio z efektami kształcenia przewidzianymi dla Kierunków: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna oraz Biotechnologia, a nabyte podczas studiów umiejętności będą praktycznie wykorzystywane w toku zadań realizowanych na stażu. Wszystkie staże w projekcie zostały przewidziane na okres 1 miesiąca w wymiarze 120 godz. miesięcznie i min. 20 godzin zadań stażowych tygodniowo.

Osobie odbywającej staż krajowy w ramach projektu przysługuje:
– Comiesięczne stypendium;
– Zakup materiałów zużywalnych (nietrwałych);
– Ubezpieczenie NNW; Badania lekarskie
– Zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania do miejsca odbywania stażu powyżej 50 km;
– Koszty przejazdu na staże odbywające się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania Stażystki/Stażysty.

REKRUTACJA
Wydział Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK ogłasza nabór na płatne staże dla studentów WIiTCh PK studiów II stopnia, kierunków: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna oraz Biotechnologia. W załączeniu regulamin i niezbędne dokumenty do rekrutacji.

Najbliższe terminy składania dokumentów:
do 8 czerwca 2018
do 15 czerwca 2018r. nabór uzupełniający
Komplet dokumentów można składać w pok. 426 lub 219.

 

Załączniki:
REGULAMIN STAŻY
Zał.1 WNIOSEK O PRZYZNANIE STAŻU
Zał.2 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Zał.3 DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
Zał.4 OŚWIADCZENIE STUDENTA

 

 

efs-wer