Dodany przez
w kategorii: Badania i nauka, Pracownicy

Poniżej przedstawiam listę 50 artykułów zakwalifikowanych do druku w jubileuszowym numerze czasopisma Przemysł Chemiczny. Pełne teksty artykułów (do 14 stron A4), w wersji drukowanej (w dwóch egzemplarzach) proszę składać do dnia 20 lipca 2016 r. w Sekretariacie Wydziału, pok. 10. Wersję elektroniczną artykułu proszę równolegle przesłać na adres wiitch@chemia.pk.edu.pl. Ze względów organizacyjnych w temacie wiadomości e-mail proszę zawrzeć frazę „Przemysł Chemiczny”. Szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania artykułów znajdują się na stronie: https://przemchem.pl/wymagania/. Pozostałe artykuły, nie ujęte na poniższej liście, zostały wstępnie zakwalifikowane do Czasopisma Technicznego. Zgłoszenia do Czasopisma Technicznego proszę składać do Pana prof. dr hab. inż. K. Pielichowskiego, prof. zw. PK. Zasady przygotowania materiałów do druku w Czasopiśmie Technicznym dostępne są na stronie: http://www.wydawnictwo.pk.edu.pl/ct/app/pages/guidelines-on-preparation-for-publication.

 1. Dariusz Bogdał, Krzysztof Bałazinski, Róża Zdeb, Beata Kwasek, Badania procesów glikolizy poli(tereftalanu etylenu) (PET) w warunkach promieniowania mikrofalowego
 2. Joanna Ortyl, Magdalena Czarna, Iwona Kamińska-Borek, Roman Popielarz, Badania spektroskopowe przydatności pochodnych 2-arylo-imidazo[1,2-a]pirydyn do zastosowań w procesach fotopolimeryzacji przy zastosowaniu Fluorescence Probe Technology
 3. Bożena Tyliszczak, Katarzyna Bialik-Wąs, Anna Drabczyk, Sonia Kudłacik, Agnieszka Sobczak-Kupiec, Beetosan – chitozan otrzymywany z pszczół
 4. Bolesław Tabiś, Dominika Boroń, Charakterystyka technologiczna hybrydowego bioreaktora fluidyzacyjnego
 5. Agnieszka Łapczuk-Krygier, Ewa Dresler, Radomir Jasiński, Ciecze jonowe jako efektywne i przyjazne środowisku medium dla syntezy nitropodstawionych analogów norbornenu
 6. Krzysztof Stafin, Agnieszka Leszczyńska, Krzysztof Pielichowski, Effect of silicon-based nanofillers on the chemical foaming extrusion of TPU
 7. Otmar Vogt, Jan Ogonowski, Ekstrakty nadkrytycznym CO2 z kory dębu w żelach pod prysznic
 8. Karolina Śliwa, Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski, Ekstrakty roślinne w pielęgnacji skóry atopowej
 9. Artur Jaroń, Elektrochemiczne utlenianie etanolu na porowatych spiekach niklowych
 10. Katarzyna Bizon, Fluidyzacyjne struktury autotermiczne
 11. Elżbieta Skrzyńska, Renata Archacka, Anna Kulesa, D. Ścibor, Katalityczna synteza octanów gliceryny jako przykład zagospodarowania odpadowej frakcji z produkcji biodiesla
 12. Anna Sienkiewicz, Piotr Czub, Monika Furgał, Materiały epoksydowo-poliuretanowe napełniane sepiolitem, synteza i właściwości mechaniczne
 13. Krzysztof Kupiec, Barbara Larwa, Monika Gwadera, Tadeusz Komorowicz, Modelowanie przenoszenia ciepła w gruncie
 14. Barbara Tal-Figiel, Modelowanie transportu masy z materiałów biologicznych
 15. Elwira Lasoń, Elżbieta Sikora, Małgorzata Miastkowska, Jan Ogonowski, Nanocząstki lipidowe jako nowy system nośników ekologicznych środków ochrony roślin
 16. Małgorzata Miastkowska, Diana Belechowicz, Alicja Michalczyk, Elżbieta Sikora, Elwira Lasoń, Jan Ogonowski, Nano-emulsje na bazie aldehydu cynamonowego jako nowoczesne środki o działaniu grzybobójczym
 17. Jolanta Jaśkowska, Damian Kułaga, Zbigniew Majka, Nowa bezrozpuszczalnikowa metoda syntezy olanzapiny i jej pochodnych
 18. Krzysztof Bogusz, Tomasz M. Majka, Krzysztof Pielichowski, Obniżenie palności kompozytów poliamidowych z montmorylonitem przy zastosowaniu fosforanu wapnia
 19. Agnieszka Kulawik-Pióro, Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
 20. Jan Ozimek, Edyta Hebda, Krzysztof Pielichowski, Ocena wpływu rodzaju i ilości POSS na przebieg krystalizacji polioksytetrametylenodiolu
 21. Marta Marszałek, Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, Oczyszczanie filtratu z przetworzonej gnojowicy świńskiej przy użyciu płynnego siarczanu glinu oraz koagulantów modyfikowanych
 22. Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, Katarzyna Fela, Oczyszczanie ścieków z przemysłu drobiarskiego
 23. Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, Adam Żaba, Dariusz Bogdał, Otrzymywanie i badanie nanocząstek siaczku cynku domieszkowanego miedzią (ZnS:Cu)
 24. Marek Piątkowski, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Otrzymywanie węgla aktywnego z biomasy odpadowej i analiza jego właściwości
 25. Joanna Kuc, Adam Grochowalski, Oznaczanie pozostałości pestycydów neonikotynoidowych w miodach pszczelich
 26. Piotr P. Romańczyk, Stefan S. Kurek, Parametry termodynamiczne i mechanizm degradacji redukcyjnej polihalogenowanych związków organicznych istotnych dla środowiska
 27. Beata Fryźlewicz-Kozak, Porównanie wpływu wybranych metod dezintegracji na strukturę osadu biologicznego
 28. Katarzyna Mitka, Dorota Kokot, Preparaty do pielęgnacji twarzy i ciała o działaniu nawilżającym
 29. Aneta Spórna-Kucab, Sławomir Wybraniec, Przeciwprądowa chromatografia cieczowa w rozdzielaniu betalain
 30. Monika Gwadera, Krzysztof Kupiec, Krzysztof Neupauer, Przybliżone równanie dyfuzji/ciepła z członem źródłowym
 31. Izabela Czekaj, Rola nośnika w przemysłowych procesach katalitycznych: modelowanie teoretyczne procesów powierzchniowych
 32. Dariusz Bogdał, Maciej Kopeć, Milena Cierpiała, Synteza i charakterystyka właściwości spektroskopowych kopolimerów zawierających pochodne karbazolu i tiofenu
 33. Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Radosław Walkowiak, Andrzej Niewiadomy, Sławomir Wybraniec, Mariusz Gagoś, Tautomeria keto-enolowa w 2-(4-fluorofenylo)-5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu (FBT) – badania spektroskopowe
 34. Sylwester Żelazny, Piotr Radomski, Zbigniew Wzorek, Witold Żukowski, Technologia odzysku siarczanu potasu z odpadu pochodzącego z produkcji biopaliw
 35. Adam Węgrzyniak, Adam Węgrzynowicz, Sebastian Jarczewski, Barbara Michorczyk, Piotr Kuśtrowski, Jan Ogonowski, Piotr Michorczyk, Uporządkowane mezoporowate katalizatory CrOx/Al2O3 dla procesu odwodornienia propanu do propenu – wpływ metody preparatyki nośnika
 36. Barbara Michorczyk, K. Suszyński, Utleniająca kondensacja metanu zintegrowana w jednym reaktorze z odwodornieniem etanu do etenu
 37. Bolesław Tabiś, Szymon Skoneczny, Właściwości procesowe poziomego bioreaktora rurowego z napowietrzaniem krzyżowoprądowym.
 38. Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski, Marta Marszałek, Właściwości produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania odpadów pofermentacyjnych z przemysłu rolno-spożywczego
 39. Mateusz Prończuk, Robert Grzywacz, Wpływ geometrii hybrydowego reaktora airlift na wybrane parametry przepływu płynów
 40. Adam Kozak, Aleksander Kozak, Beata Fryźlewicz-Kozak, Wpływ jonów Cr(III) na krystalizacje w układzie 2KCl + Na2SO4 = K2SO4 + 2NaCl w temperaturze 25oC
 41. Maria Kurańska, Monika Ślizankiewicz, Aleksander Prociak, Wpływ kształtu oraz zawartości napełniaczy na wybrane właściwości sztywnych pianek poliuretanowych
 42. Rafał Rachwalik, Wpływ rodzaju nośnika krzemionkowego modyfikowanego kwasem dodekawolframofosforowym na przebieg cyklizacji pseudojononu
 43. Tomasz Lubera, Wpływ warunków prowadzenia filtracji membranowej przepracowanego oleju syntetycznego na wydajność procesu i jakość uzyskiwanego produktu
 44. Przemysław Migas, Jerzy Baron, Beata Kowarska, Witold Żukowski, Współspalanie odpadów gumowo-kompozytowych z paliwem gazowym w złożu fluidalnym
 45. Barbara Tal-Figiel i in., Zależność pomiędzy właściwościami reologicznymi, a morfologią mieszanin tłuszczów poddanych krystalizacji w polu ultradżwiękowym
 46. Szczepan Bednarz, Łukasz Milanowski, Zastosowanie hydrożeli itakonowych w roli sorbentów metali ciężkich
 47. Włodzimierz Ciesielczyk, Zastosowanie modelu złoża pęcherzykowego do projektowania procesowego suszenia fluidalnego
 48. Elżbieta Skrzyńska, A. Wondołowska-Grabowska, E. Stalmach, M. Szynal, M. Leśniak, Zastosowanie niekonwencjonalnych surowców oleistych w syntezie biodiesla
 49. Aleksander Prociak, Maria Kurańska, Małgorzata Osiewicz, Monika Auguścik, Joanna Ryszkowska, Sławomir Michałowski, Dariusz Bradło, Witold Żukowski, Zastosowanie odpadów przemysłowych do modyfikacji materiałów termoizolacyjnych
 50. Andrzej Wyczesany, Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania odwadniania izopropanolu poprzez destylację heteroazeotropową