Dlaczego nie uzyskałem odpowiedzi na mój mail skierowany do Komisji Rekrutacyjnej?

Prawdopodobnie mail nie zawierał podstawowych informacji o kandydacie (nadawcy listu). Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
– imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,
– określenie przedmiotu sprawy.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat samego procesu rekrutacji?

Istotne informacje na temat procesu rekrutacji zawiera informacja w serwisie rekrutacyjnym Politechniki: Najczęściej zadawane pytania.

Kiedy należy złożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy?

W momencie składania dokumentów nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Do kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów zostaną rozesłane pocztą tradycyjną imienne skierowania na badania lekarskie. Na podstawie tego skierowania wykonuje się badania a zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy, należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego semestru.

Gdzie mogę bezpłatnie wykonać badania lekarskie wymagane na kierunkach prowadzonych przez WIiTCh?

Lista ośrodków w których można wykonać badania lekarskie:
1. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy – Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1

Szczegółowe dane zamieszczono na stronie www wydziału w zakładce rekrutacja/badania lekarskie

Jakie warunki musi spełniać zdjęcie zamieszczane w serwisie rekrutacyjnym?

Zdjęcia powinny spełniać warunki jakie są wymagane od zdjęć do dowodu osobistego. Informacje szczegółowe można znaleźć na stronie:  https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Gdzie mogę uzyskać informację o sposobie rekrutacji kandydatów spoza Polski, którzy nie posiadają Karty Polaka?

Sprawy studentów z zagranicy nie posiadających Karty Polaka załatwiane są w Dziale Kształcenia i Współpracy z Zagranicą. Obsługę prowadzi Anna Dębska (tel. 48 12 628 30 44; e-mail: adebska@pk.edu.pl; Budynek WIL (główny) pok. 121)

Jakie są perspektywy na znalezienie pracy po kierunkach oferowanych na WIiTCh?

Wydział ma podpisane umowy z wieloma pracodawcami o realizację praktyk i staży, w wyniku których pracodawcy poznają przyszłych absolwentów. We współpracy z pracodawcami prowadzone są również warsztaty, wizyty studyjne i seminaria. Takie działania znacznie ułatwiają kontakt z pracodawcami, dzięki czemu rozpoczęcie pracy w zawodzie jest dużo łatwiejsze. Zdecydowana większość absolwentów znajduje pracę w swoim wyuczonym zawodzie. Szczegółowe dane na ten temat zbiera Biuro Karier działające przy Politechnice Krakowskiej, które równocześnie pomaga Absolwentom w znalezieniu pracy.

Ponadto Grupa Azoty S.A. oferuje stały program stypendialny dla najlepszych studentów, powiązany z gwarancją zatrudnienia po zakończeniu studiów. Podobne porozumienia zawierane są również czasowo z innymi pracodawcami.

Czy w bieżącym roku będzie możliwość studiowania każdego kierunku podanego w ofercie Wydziału?

Wydział będzie prowadził nabór na każdy kierunek wyszczególniony w ofercie. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku jest spełnienie wszystkich warunków rekrutacyjnych przez co najmniej 24 kandydatów deklarujących chęć studiowania na tym kierunku.

Czy na technologię chemiczną można się dostać zdając na maturze tylko matematykę?

Tak. W procesie rekrutacyjnym na studia I stopnia brany pod uwagę jest tylko jeden przedmiot wskazany przez Kandydata, spośród: matematyka, chemia, biologia, fizyka, fizyka i astronomia.

Kiedy na kierunku Technologia chemiczna wybiera się specjalność?

Na studiach I stopnia decyzję o wyborze specjalności na kierunku technologia chemiczna oraz na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa podejmuje się na II roku studiów (na czwartym semestrze). Na każdej specjalności są co najmniej 24 miejsca, liczba ta może zostać zwiększona decyzją Dziekana. O przydzieleniu do danej specjalności decyduje lista rankingowa tworzona w oparciu o średnią z semestrów 1-3. Dodatkowe punkty można uzyskać za udział w pracach Koła naukowego chemików oraz za publikacje w czasopismach naukowych. W przypadku studiów II stopnia specjalność wybierana jest w procesie rekrutacji na studia.

Czy można się przenieść z innej uczelni na Politechnikę, na WIiTCh?

Tak, jest taka możliwość. Zasady przenoszenia się studentów innych uczelni na Politechnikę Krakowską regulują przepisy §11 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej.

Warunkiem koniecznym jest zaliczenie pierwszego semestru studiów danego stopnia i zgodność realizowanego programu studiów z programem kierunku, na który planowane jest przeniesienie. Odpowiednie podanie należy złożyć do Prodziekana ds. Dydaktyki.

Czy funkcjonuje na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej jakiś program stypendialny dla studentów II stopnia oferowany przez pracodawców?

Tak, obecnie jest realizowany taki program stypendialny. Grupa Azoty SA oferuje stypendia dla najlepszych Studentów naszego wydziału. Nabór wniosków stypendialnych odbywa się w marcu i kwietniu. Szczegóły oferty i regulamin programu są zamieszczone na stronie www Wydziału.

Kiedy rozpoczynają się studia II stopnia prowadzone w języku angielskim? Czy dla każdego kierunku jest taka możliwość?

Rekrutacja na studia II stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa odbywa się raz w roku tj. na przełomie styczeń/luty, a pierwszy semestr rozpoczyna się 1 marca.

Rekrutacja na studia II stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunek: Technologia chemiczna odbywa się 2 razy w roku. Oferowana specjalność to Innovative Chemical Technologies (ICT)

Rekrutacja na studia 4 semestralne przeznaczona głównie dla kandydatów posiadających tytuł licencjata oraz dla obcokrajowców odbywa się w czerwcu/wrześniu, a pierwszy semestr rozpoczyna się 1 października. Natomiast rekrutacja na studia 3 semestralne odbywa się na przełomie styczeń/luty, a pierwszy semestr rozpoczyna się 1 marca.

Czy na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej są obecnie prowadzone studia niestacjonarne?

Nie, obecnie Wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych na żadnym kierunku.