Sylwetka absolwenta

Absolwenci I stopnia studiów specjalności Technologie Nanomateriałowe uzyskają szeroki zakres wiedzy z obszaru zagadnień związanych z technologiami i nanotechnologiami zwłaszcza w aspekcie otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych. Znają nowoczesne technologie wytwarzania nanomateriałów oraz tworzyw zawierających nanocząstki, metody badania ich właściwości oraz metody przetwórstwa i recyklingu materiałów polimerowych z nanocząstkami.

Są przygotowani do praktycznego korzystania w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych i naukowych ze zdobytej podstawowej wiedzy z zakresu fizyki i technicznych zastosowań fizyki, nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Posiadają szerokie praktyczne umiejętności w zakresie technologii wytwarzania oraz projektowania nowoczesnych nanomateriałów. Znają obowiązujące w przemyśle chemicznym przepisy prawne i etyczne. Działają zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Mogą zajmować stanowiska związane z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, prowadzeniem badań analitycznych oraz potrafią współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin i kierować zespołami ludzkimi. Posługują się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz znają specjalistyczny język angielski z zakresu fizyki technicznej i technologii chemicznej, co pozwala im na zatrudnianie się w firmach o charakterze międzynarodowym.

Realizowane specjalności

* Makrokierunek „Nanotechnologie i Nanomateriały” jest prowadzony przez dwa Wydziały Politechniki Krakowskiej: Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej. Podstawą planów kształcenia w ramach studiów I i II stopnia na makrokierunku są wymagania programowe stawiane dla kierunków: Technologia Chemiczna i Fizyka Techniczna