Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności Analityka przemysłowa i środowiskowa uzyskują szeroki zakres wiedzy z obszaru zastosowań chemii analitycznej w analizie przemysłowej i środowiskowej. Studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami analitycznymi, które mają zastosowania do oceny przebiegu procesów technologicznych, składu produktów i obecności wielu niepożądanych w środowisku naturalnym zanieczyszczeń, potencjalnie niebezpiecznych dla organizmów żywych. Poznają metody analityczne stosowane w badaniach środowiska naturalnego, pomiarów emisji szkodliwych czynników chemicznych i kontroli jakości produktów. Mają wiedzę z zakresu podstaw fizycznych i fizykochemicznych, na których opierają się różne metody analizy chemicznej. Posiadają niezbędną wiedzę z zakresu technologii chemicznej, dzięki czemu mogą współpracować w opracowaniu technologii chemicznych z uwzględnieniem niezbędnych metod analitycznych. Proces kształcenia obejmuje także zagadnienia statystycznego opracowania wyników analiz, niezbędne we wdrażaniu procedur analitycznych w laboratoriach pracujących zgodnie z wymogami systemów jakości. Studenci mogą poszerzać wiedzę w tym zakresie na podstawie doświadczeń akredytowanego Laboratorium Analiz Śladowych prowadzonego przez specjalistów Wydziału. Absolwenci przygotowani są do pracy w przemysłowych i środowiskowych laboratoriach analitycznych, jednostkach badawczych i naukowych zajmujących się badaniami środowiskowymi i służbach kontroli jakości lub ochrony środowiska naturalnego.


Absolwenci specjalności Chemia i technologia kosmetyków uzyskują szeroki zakres wiedzy specjalistycznej z obszaru technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, przetwarzania tych surowców w półprodukty stosowane w przemyśle kosmetycznym oraz produkcji różnego rodzaju kosmetyków. Posiadają szeroką wiedzę w zakresie wymagań jakościowych i regulacji prawnych związanych z wdrażaniem nowych wyrobów kosmetycznych na rynek, metod analiz i kontroli jakości kosmetyków, oraz dziedzin pokrewnych stosowanych w przemyśle kosmetycznym. Są przygotowani do podjęcia prac o charakterze badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym w firmach produkujących nowoczesne produkty kosmetyczne i opracowujących lub wdrażających nowe kosmetyki. Zdobyte przez absolwentów umiejętności umożliwiają również pracę w laboratoriach kontroli jakości oraz zarządzanie produkcją kosmetyków. Ponadto są przygotowani do zakładania małych firm i uruchamiania produkcji kosmetyków, na które jest duże zapotrzebowanie.


Absolwenci specjalności Lekka technologia organiczna uzyskują szeroki zakres wiedzy podstawowej z chemii i technologii organicznej, uzupełniony o wiedzę z zakresu chemii surowców kosmetycznych oraz podstawy technologii kosmetyków i technologii leków. Posiadają szeroką wiedzę na temat produkcji i zastosowania podstawowych materiałów pomocniczych używanych przy komponowaniu preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych, chemii gospodarczej oraz tworzyw sztucznych. Są przygotowani do podjęcia prac o charakterze technologiczno-inżynierskim w dużych zakładach syntezy organicznej oraz w zakładach związanych z produkcją małotonażową. Zdobyte przez absolwentów wiadomości umożliwiają również pracę w laboratoriach kontroli jakości oraz placówkach naukowo-badawczych. Dodatkowo absolwenci studiów II stopnia tej specjalności uzyskują szczegółowe wiadomości z zakresu chemii surowców naturalnych, technologii produktów małotonażowych, technologii kosmetyków, technologii leków, współczesnych środków ochrony roślin, toksykologii oraz nowoczesnej fotochemii. Uzyskują wiedzę na temat tradycyjnej i nowoczesnej katalizy przemysłowej, projektowania nowoczesnych katalizatorów i modelowania procesów katalitycznych włącznie z zastosowaniem obliczeń kwantowo – chemicznych reakcji z udziałem ciała stałego. Zdobywają umiejętność praktycznej syntezy katalizatorów, badania ich właściwości fizykochemicznych oraz określania ich aktywności. Absolwenci posiadają również szeroką wiedzę na temat produkcji bezodpadowych i proekologicznych, realizowanych w małych przedsiębiorstwach, oraz na temat nowoczesnych procesów biotechnologicznych. Absolwenci przygotowani są do podjęcia prac związanych z produkcją małotonażową, w szczególności z syntezą leków, barwników, środków ochrony roślin, środków powierzchniowo czynnych oraz kosmetyków. Zdobyte przez absolwentów wiadomości umożliwiają również pracę w nadzorze w dużych zakładach syntezy organicznej, w laboratoriach kontroli jakości oraz placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci tej specjalności przygotowani są także do prowadzenia pod względem technologicznym produkcji w małych firmach chemicznych.


Absolwenci specjalności Technologia polimerów uzyskują ukierunkowane wiadomości na temat metod otrzymywania monomerów do produkcji związków wielkocząsteczkowych, chemii i technologii otrzymywania polimerów, metod badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim w szeroko pojętej dziedzinie materiałów polimerowych. Mogą podjąć pracę w dużych zakładach produkujących polimery, dodatki do tworzyw sztucznych, zakładach przetwórstwa i recyklingu polimerów. Mogą także podejmować samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto, absolwenci studiów II stopnia uzyskują szczegółowo ukierunkowane wiadomości na temat metod otrzymywania monomerów do produkcji związków wielkocząsteczkowych, chemii i technologii otrzymywania polimerów, metod badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, blend, (nano)kompozytów polimerowych oraz polimerów specjalnych – m.in. biopolimerów stosowanych w medycynie i farmacji. Posiadają wiedzę w zakresie nowoczesnych metod badania materiałów polimerowych – metody chromatograficzne, spektroskopowe, analizy termicznej i badania właściwości mechanicznych. Znają współczesne metody utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych.
Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętej dziedzinie materiałów polimerowych. Mogą podjąć pracę w dużych zakładach produkujących polimery, dodatki do tworzyw sztucznych, zakładach przetwórstwa polimerów i firmach zajmujących się recyklingiem, jak również w laboratoriach kontroli jakości i placówkach naukowo-badawczych. Mogą także podejmować samodzielną działalność gospodarczą.


Absolwenci specjalności Kataliza Przemysłowa uzyskują obszerną wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych katalizy oraz procesów katalitycznych stosowanych w przemyśle chemicznym. Posiadają kompetencje w zakresie przemysłowej katalizy heterogenicznej, homogenicznej oraz biokatalizy. Poznają metody preparatyki katalizatorów przemysłowych oraz ich charakterystyki fizykochemicznej. Zdobywają wiedzę dotyczącą modelowania i projektowania układów katalitycznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, biurach projektowych oraz jednostkach naukowo-badawczych. Mogą również podejmować samodzielną działalność gospodarczą.


Absolwenci specjalności Technologie środowiska i gospodarka odpadami posiadają szeroki zakres wiedzy z obszaru zagadnień związanych z technologiami i biotechnologiami nieorganicznymi w kontekście ich wpływu na środowisko naturalne. Studenci są zapoznawani z nowoczesnymi technologiami wytwarzania nawozów sztucznych, dodatków paszowych, wytwarzaniem garbników, pigmentów i różnych soli nieorganicznych. Posiadają szeroką wiedzę z zakresu gospodarki surowcami i odpadami a także zapoznają się z podstawami wiedzy w zakresie ograniczania negatywnego wpływu chemii na środowisko naturalne. Znają metody recyklingu z wykorzystaniem odpadów, termicznej utylizacji odpadów, odzysku użytecznych składników z odpadów, problematyki czystszej produkcji oraz ocen ekologicznych procesów wytwórczych i biotechnologii. Uzyskują niezbędne umiejętności konieczne do stosowania nowoczesnych metod oceny zanieczyszczeń środowiska i analityki środowiskowej oraz przemysłowej. Są zaznajomieni z nowoczesnymi technikami analitycznymi i ich zastosowaniem w analizie śladowych zanieczyszczeń środowiska naturalnego i w przemyśle. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych i projektowych w przemyśle chemii nieorganicznej i laboratoriach analitycznych.