Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Studenci

W związku z wejściem w życie od 1 października 2017 r. zmiany dotyczącej zasad odbywania stażu przygotowującego studenta do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego i otrzymania stypendium z własnego funduszu stypendialnego, proszę zainteresowanych studentów studiów II stopnia o zapoznanie się z załącznikiem nr 1 do Uchwały Senatu PK nr 48/o/05/2017 z 24 maja 2017 r.

Jednocześnie przypominam, że przekazywanie wniosków przez studentów studiów II stopnia wraz załączonymi dokumentami oraz zaakceptowanej przez Dziekana listy rankingowej do Prorektora ds. Studenckich powinno nastąpić do dnia 15 września 2017 r.