Studentów II roku studiów I stopnia, kierunki Inżynieria chemiczna i procesowa oraz Technologia chemiczna, informujemy że ruszyły zapisy na specjalności. Wyboru dokonać można z poziomu panelu studenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2019. Każdy student wskazuje wybrane przez siebie specjalności w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanej. O pierwszeństwie w doborze specjalności decyduje średnia ocen z dotychczasowego toku studiów. W przypadkach dyskusyjnych, bądź w przypadku braku wskazania preferowanych specjalności przez studenta, decyzję o wpisie na daną specjalność podejmuje Prodziekan ds. dydaktyki.