Pracownicy
Zakład Chemii Organicznej
+ dr hab. inż. Radomir
   Jasiński, prof. nadzw. PK

   (kierownik zakładu)
+ prof. dr hab inż. Piotr
   Kowalski
+ dr inż. Katarzyna
   Bialik-Wąs
+ dr inż Agnieszka
   Kącka-Zych
+ dr inż. Agnieszka
   Łapczuk-Krygier
+ dr inż. Jolanta
   Jaśkowska
+ dr inż. Katarzyna
   Mitka
Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych
+ dr hab inż. Jarosław
   Handzlik, prof. nadzw. PK

   (kierownik katedry)
+ prof dr hab inż. Jan
   Ogonowski, prof. zw. PK
+ dr hab inż. Piotr
   Michorczyk, prof. nadzw. PK
+ dr hab inż. Izabela
   Czekaj
+ dr hab inż. Przemysław
   Jodłowski
+ dr hab inż. Elżbieta
   Skrzyńska
+ dr inż. Grzegorz
   Kurowski
+ dr inż. Magdalena
   Malinowska
+ dr inż. Małgorzata
   Miastkowska
+ dr inż. Barbara
   Michorczyk
+ dr inż. Rafał
   Rachwalik
+ dr inż. Elżbieta
   Sikora
+ dr inż. Pawel
   Sliwa
+ dr inż. Otmar
   Vogt
+ dr Adam
   Węgrzynowicz
+ dr inż. Andrzej
   Wyczesany
+ mgr inż. Maciej
   Gierada
+ mgr inż. Elwira
   Lason
+ mgr inż. Karolina
   Sliwa
+ mgr inż. Kamila
   Zeńczak-Tomera
Pracownicy administracyjni
+ mgr inż. Genowefa
   Żądło
Pracownicy techniczni
+ mgr inż Anna
   Drabczyk
+ mgr inż Alina
   Sala
+ mgr inż Adam
   Węgrzyniak
+ inż Przemysław
   Wolinski
+ Agnieszka
   Tomana
+ Tadeusz
   Wiśniowski
Doktoranci
Zakład Chemii Organicznej
+ mgr inż. Karolina
   Kula
+ mgr inż. Damian
   Kułaga
+ mgr inż. Przemysław
   Zaręba
Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych
+ mgr inż. Elzbieta
   Hedrzak
+ mgr inż. Natalia
   Sobuś
Aktualności:


W dniach 23-24.11.2017 reprezetacja naszego instytutu (dr hab. inż Radomir Jasiński, mgr inż Karolina Kula oraz inż Joanna Dobosz) wzięła udział w XX International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" przedstawiając pięć prezentacji posterowych.
W dniu 11.10.2017 odbyło się seminarium naukowe Instytutu Chemii i Technologii Organicznej, na którym referaty związane z otwarciem prac doktorskich wygłosili:
mgr inż. Karolina Kula
"Synteza nowych nitropodstawionych analogów dihydropirazolu na drodze 1,3-dipolarnej cykloaddycji"
mgr inż. Karolina Œliwa
"Roœlinne ekstrakty micelarne jako składniki aktywne preparatów do pielęgnacji skóry atopowej"
mgr inż. Katarzyna Wojtasik
"Synteza i właœciwoœci fotofizyczne niektórych układów azaheterocyklicznych jako potencjalnych materiałów do optoelektroniki"


W dniach 9-11.10.2017 reprezetacja naszego instytutu (dr inż Magdalena Malinowska, dr inż Jolanta Jaskowska, mgr inż Anna Drabczyk, mgr inż Przemysław Zaręba) wzięła udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.
W dniu 20.09.2017 mgr inż. Karolina Kula wygłosiła komunikat ustny na VI Krajowej Konferencji "Między Naukami" w Chorzowie.


W dniu 13.09.2017 w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej goœcił prof. Israel E. Wachs z Lehigh University (Stany Zjednoczone), wybitny specjalista w dziedzinie spektroskopii oraz katalizy heterogenicznej. Wizyta związana była z wieloletnią współpracą prowadzoną przez zespół Katalizy Obliczeniowej (Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych) z prof. Wachsem.


W dniu 8.09.2017 mgr inż. Maciej Gierada wygłosił komunikat ustny na 6th Theoretical Chemistry Chemical Modelling (TCCM) workshop organizowanym w Barcelonie.


W dniach 3-7.09.2017 dr hab. inż. Jarosław Handzlik oraz mgr inż. Maciej Gierada wzięli udział 11th European Conference on Theoretical and Computational Chemistry w Barcelonie, przedstawiając komunikaty posterowe. Ponadto, mgr inż. Maciej Gierada zaprezentował w formie wystšpienia ustnego (Research Telegram) wyniki badań prowadzonych w zespole Kataliza Obliczeniowa.


Z dniem 1.09.2017, weszła w życie decyzja JM Rektora Politechniki Krakowskiej dot. mianowania władz jednostek na najbliższą kadencję. Aktualnie Instytutem i jego jednostkami kierują:
dr hab. inż Piotr Michorczy, prof. nadzw. PK - Dyrektor Instytutu
dr inż Katarzyna Mitka - Z-ca dyrektora Instytutu
dr hab. inż Radomir Jasiński, prof. nadzw. PK - Kierownik Zakładu Chemii Organicznej
dr hab. inż Jarosław Handzlik, prof. nadzw. PK - Kierownik Katedry Technologii Organicznej


W dniach 27-31.08.2017 dr hab. inż. Jarosław Handzlik wziął udział w 13th European Congress on Catalysis Europacat XIII we Florencji, przedstawiając komunikat posterowy. W tym samym okresie mgr inŸ. Maciej Gierada uczestniczył w 11th Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC 2017) w Monachium przedstawiając komunikat posterowy.


W dniach 21-25.08.2017 mgr inż. Maciej Gierada wziął udział w 17th International Confe-rence on Density Functional Theory and its Applications, która odbyła się w Tällberg, Szwecja wygłaszajšc komunikat ustny.


19-26.08.2017 mgr inż Karolina Kula wzięła udział w 4-th International Summer School "Nanotechnology from fundalemtal research to innovation" w Migove (Ukraina) wygłaszając komunikat ustny.


W dniach 17-19.07.2017 mgr inż. Maciej Gierada uczestniczył w konferencji Current and Future Perspectives of Chemical Modelling in Astrophysics przedstawiając komunikat posterowy.


W dniach 24-28.04.2017 grupa doktorantek/studentek (mgr inż Karolina Kula, mgr inż Natalia Sobus, inż Joanna Dobosz) pracujących w zespołach badawczych naszego instytutu wziela udzial w miedzynarodowej konferencji naukowej na Uniwersytecie w Czerniowcach (Ukraina) przedstawiając serie komunikatów ustnych.
W dniach 10-14.07.2017 mgr inż. Maciej Gierada wziął udział w Gaussian 16 Workshop "Expanding the limits of computational chemistry", który odbył się w Santiago de Compostela przedstawiając komunikat posterowy.


W dniu 11.05.2017 mgr inż Karolina Kula wzięła udział w International Conference for Young Scientific w Łodzi.


W dniach 15-17.03.2017 odbyło się XLIX Ogółnopolskie Kolokwium Katalityczne, podczas którego członkowie zespołu Kataliza Obliczeniowa wygłosili 2 wystąpienia ustne oraz przedstawili 4 komunikaty posterowe.


W dniach 8-10.03.2017 mgr inż. Maciej Gierada uczestniczył w Konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy organizowanej w Zakopanem, podczas której wygłosił komunikat ustny.


W dniach 7-11.02.2017 mgr inz. Maciej Gierada z zespolu Kataliza Obliczeniowa wziąl udzial w XXI Forum Zeolitowym wyglaszajac komunikat ustny.


W dniu 4.01.2017 odbyło się seminarium naukowe Instytutu Chemii i Technologii Organicznej, na którym Pani mgr inż. Agnieszka Kącka wygłosiła referat: "Teoretyczne studia nad mechanizmem eliminacji kwasów karboksylowych z estrów nitroalkoholi". Wystšpienie było zwišzane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.+ archiwum aktualności (2016r)
+ archiwum aktualności (2014-2015r)
+ archiwum aktualności (2013r)
+ archiwum aktualności (2012r)
+ archiwum aktualności (2011r)Kontakt:
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel: (+48) (12) 628-27-20
tel/fax: (+48) (12) 628-20-37
c-2@institute.pk.edu.pl

Dyrektor:
dr hab inż. Piotr Michorczyk,
prof nadzw. PK
tel: (+48) (12) 628-27-29
pmichor@pk.edu.pl

Z-ca dyrektora d/s dydaktyki
dr inż. Katarzyna Mitka
kami@chemia.pk.edu.pl
Struktura:
Zakład Chemii Organicznej:
Kierownik:
dr hab inż Radomir Jasiński,
prof nadzw. PK
radomir@chemia.pk.edu.pl

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych:
Kierownik:
dr hab inż Jarosław Handzlik,
prof nadzw. PK
jhandz@pk.edu.pl
Zespoły badawcze:
+ Kataliza obliczeniowa
+ Kataliza heterogeniczna
+ Fizyczna chemia organiczna
+ Chemia i technologia
    kosmetyków
+ Technologia produktów
    małotonażowych
+ Technologia paliw, biopaliw i oleochemii
Koło Naukowe Chemików
Sekcja Chemii i Technologii Organicznej
Analizy na zamówienie
+ Chromatografia gazowa
+ Spektrometria IR
+ Spektrometria UV/VIS
+ Analiza elementarna CHN
+ Właściwości katalizatorów
+ Właściwości kosmetyków
+ Właściwości związków
   powierzchniowo czynnych
+ Ekspertyzy dot. paliw,
   środków smarowych i odpadów
Informacja naukowa
Biblioteki
+ Politechnika Krakowska
+ Inne biblioteki
Bazy danych
+ Elsevier ScienceDirect
+ Espacenet
Wydawnictwa
+ Polish Chemical Society
+ Royal Chemical Society
+ American Chemical Society
+ Wiley InterScience
Dla pracowników:
+ Druki i formularze
Strony na serwerze PK
+ Wydział Inżynierii
   i Technologii Chemicznej
+ Administracja serwisu
stat4u