ZAGADNIENIA DO TESTU KOMPETENCYJNEGO DLA DYSCYPLINY INŻYNIERIA CHEMICZNA

Ramowy wykaz zagadnień, które obowiązywać będą kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej, którzy zdecydują się kształcić w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna:

Gaz doskonały i gazy rzeczywiste. Funkcje stanu i ich wzajemne zależności. Zasady termodynamiki.
Równowagi chemiczne (w tym wpływ ciśnienia i temperatury). Parametry termodynamiczne reakcji.
Przemiany fazowe. Wykresy fazowe – przykłady i interpretacja. Termodynamiczny opis mieszanin.
Podstawy mechaniki kwantowej. Cząstki elementarne. Budowa atomu. Wiązania chemiczne. Budowa cząsteczek.
Orbitale molekularne. Teoria funkcjonałów gęstości.
Spektroskopia rotacyjna i oscylacyjne (istota fizyczna i zastosowanie do identyfikacji struktur związków chemicznych).
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (istota fizyczna, przesunięcia chemiczne, układy spinowe, sprzężenia spinowo-spinowe).
Techniki dyfrakcyjne w identyfikacji związków chemicznych. Elektryczne i magnetyczne właściwości cząsteczek.
Koloidy i surfaktanty. Ruch cząsteczek i jonów w gazach i cieczach. Dyfuzja.
Podstawy kinetyki reakcji chemicznych (stała szybkości, rząd reakcji, cząsteczkowość reakcji).
Parametry aktywacji – teoria Arheniusa i Eyringa. Teoria stanu przejściowego.
Reakcje proste i złożone. Struktury krytyczne. Kataliza.
Adsorpcja i dyfuzja. Procesy elektrochemiczne.