Dodany przez
w kategorii: Pracownicy

Zgodnie z zarządzeniem nr 97 Rektora PK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej, a także uwzględniając projekt wdrożenia nowego ogólnouczelnianego systemu poczty elektronicznej opartego na serwerze Microsoft Exchange, Dział Informatyzacji przedstawia zasady i harmonogram migracji kont poczty elektronicznej do domeny “pk.edu.pl”.

Planowane działania są konsekwencją realizacji strategii uczelni w zakresie dalszej komputeryzacji Politechniki Krakowskiej. Jednym z rozpoczętych projektów jest wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów na PK. System taki, dla poprawnego działania, wymaga spójnego, jednorodnego w skali całej organizacji, kompatybilnego systemu poczty elektronicznej.

Projekt przewiduje likwidację wszystkich serwerów pocztowych utrzymywanych przez jednostki organizacyjne PK. Pracownicy korzystający z tych kont otrzymają nowe adresy w domenie “pk.edu.pl”, w formacie zgodnym z zarządzeniem, o którym mowa na wstępie. Dotychczasowe adresy zachowają funkcjonalność odbierania wiadomości, które będą automatycznie przyjmowane przez nowe konta. Dzięki temu pracownicy zachowają możliwość prowadzenia korespondencji ze wszystkimi kontaktami bez konieczności informowania ich o zmianie adresu.

Harmonogram działań przedstawia się następująco.

 1. W terminie do 31 grudnia 2019 r. administratorzy serwerów pocztowych przekażą do Działu Informatyzacji, w formie pliku tekstowego CSV, wykazy aktywnych kont pocztowych.
  W poszczególnych wierszach pliku należy podać imię i nazwisko użytkownika oraz wszystkie adresy i aliasy przypisane do danej osoby. Jedna osoba (i jej adresy) może wystąpić tylko w jednym wierszu pliku. Przykładowy wiersz w pliku:
  Jan,Kowalski,jkowalski@mech.pk.edu.pl,jan.kowalski@mech.pk.edu.pl,janek@m6.mech.pk.edu.pl
 2. Od 1 stycznia 2020 r. administratorzy serwerów pocztowych w domenach innych niż “pk.edu.pl” nie będą tworzyć nowych kont ani nowych aliasów do kont już istniejących.
 3. W terminie do 15 stycznia 2020 r., wszyscy pracownicy uczelni, którzy obecnie wykorzystują konta pocztowe o adresach innych niż “nazwa@pk.edu.pl”, zobowiązani są do aktywowania konta na serwerze uczelnianym. Aktywację wykonuje się za pomocą serwisu SUS (sus.pk.edu.pl). Instrukcja aktywacji konta pocztowego jest dostępna na stronie Działu Informatyzacji https://di.pk.edu.pl/poczta-elektroniczna/.
 4. W okresie od 15 stycznia do 15 kwietnia 2020 r. użytkownicy “starych” kont konfigurują nowe konta w swoich programach pocztowych i informują administratora o gotowości korzystania z nowego konta. Administrator serwera pocztowego dokonuje na serwerze przekierowania poczty przychodzącej na wszystkie konta i aliasy danego użytkownika na nowy adres. Od tego momentu użytkownik powinien wysyłać i odbierać maile tylko z nowego konta.
 5. Po zakończeniu wdrożenia nowego ogólnouczelnianego systemu poczty elektronicznej (przewidywany termin: III kwartał 2020 r.) możliwość wysyłania poczty z serwerów w domenach innych niż “pk.edu.pl” będzie wyłączona.
  Stare adresy dla poczty przychodzącej będą aktywne bezterminowo, a wiadomości będą trafiać na nowe konta użytkowników.

Źródło: https://di.pk.edu.pl/zasady-i-harmonogram-migracji-kont-pocztowych-do-domeny-pk-edu-pl/