Poniższe zasady dotyczą studentów:

semestru 6 studiów I stopnia

semestru 1 studiów II stopnia (3 semestralnych)

semestru 3 studiów II stopnia (4 semestralnych)

Student, który chce realizować pracę dyplomową pod opieką promotora zewnętrznego musi uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich.

Promotorem zewnętrznym może zostać osoba spełniająca wymagania stawiane w §27 ust.3 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

W celu uzyskania zgody na wykonywanie pracy dyplomowej pod opieką promotora zewnętrznego należy złożyć do prodziekana ds. studenckich odpowiedni wniosek (Do pobrania tutaj – proszę wydrukować dwustronnie!) w terminie:

– dla prac dyplomowych inżynierskich: do 5 marca 2018 r.

– dla prac dyplomowych magisterskich: do 10 kwietnia 2018 r.

Prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję w sprawie powołania promotora zewnętrznego po uzyskaniu opinii kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej lub opiekuna specjalności

– dla prac dyplomowych inżynierskich: do 12 marca 2018 r.

– dla prac dyplomowych magisterskich: do 15 kwietnia 2018 r.

W przypadku powołania promotora zewnętrznego student zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji dopełnić wszelkich obowiązków wymaganych przez jednostkę zewnętrzną, w której będzie wykonywana praca dyplomowa i dostarczyć do dziekanatu komplet dokumentów (podpisanie umowy, zgody kierownika jednostki zewnętrznej na realizację pracy na terenie jednostki zewnętrznej, itp.).