Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK nr 31 paragraf 1 pkt 2. należy realizować zajęcia dydaktyczne w sposób zdalny. Wszystko wskazuje na to, że być może nie wrócimy do zajęć w zwykłym trybie do końca roku akademickiego. W związku z tym należy już teraz nie tylko przeprowadzać zajęcia metodami pracy na odległość, ale również przygotować się do przeprowadzenia sesji w systemie zdalnym. Należy tak zaplanować prowadzenie zajęć, aby zrealizować maksymalnie dużo efektów uczenia się założonych w realizacji danego przedmiotu. Np. w przypadku laboratoriów możliwe jest udostępnienie wyników pomiarów z poprzednich lat (zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowujecie Państwo sprawozdania z lat poprzednich) i taka modyfikacja instrukcji do ćwiczeń by studenci mogli wykonać niezbędne obliczenia oraz wyciągnąć na ich podstawie wnioski.

Politechnika Krakowska oferuje co najmniej kilka metod pracy na odległość z wykorzystaniem platformy moodle, MS Teams, Zoom i innych. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej  http://ced.pk.edu.pl/. Odbyły się również otwarte szkolenia dotyczące użycia tych narzędzi, o których informowano w Serwisie Pracowników (sip.pk.edu.pl).

Sytuacja jest nadzwyczajna i obowiązują nas nadzwyczajne środki i sposoby prowadzenia zajęć oraz dotychczasowe terminy zakończenia semestru i przeprowadzania egzaminów.

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020 planowane terminy obron prac dyplomowych przypadają na okres od 1 lipca do 7 lipca 2020 r. oraz od 22 września do 29 września 2020 r. Dlatego, należy umożliwić studentom ostatniego semestru napisanie i obronę pracy dyplomowej, a jeśli zaistnieje taka potrzeba należy zmodyfikować lub zmienić temat pracy, tak aby praca miała bardziej rozbudowaną częścią teoretyczną, umożliwiającą przeprowadzenie obszernej dyskusji wyników, lub rozszerzoną część obliczeniową, gdyby część eksperymentalna była wykonana tylko częściowo w stosunku do założeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach praca może mieć charakter teoretyczny, lecz w tej sytuacji proszę, aby student składając dokument w sprawie zmiany tematu dołączył do niego pisemną opinię promotora z krótkim uzasadnieniem zmiany charakteru pracy. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do promotora pracy, który powinien o niej poinformować studenta.

Przypominam, że zmianę tematu można dokonać do 5 czerwca 2020 r.

Proszę również, aby rozważyć podobne działanie w przypadku prac inżynierskich, których obrona odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2021 r. W tym przypadku jest wystarczająco dużo czasu, aby dobrze przygotować się do zmian tematu, zakresu i celu pracy.